Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Narodenie dieťaťa

Čo vybavíte

Ako vybavíte

Žiadosť môže podať občan, ktorého sa zápis týka, resp. oprávnená osoba (manžel, manželka, deti, rodič, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec):

  • Osobne na Matričnom úrade mestskej časti Bratislava-Nové  Mesto s platným preukazom totožnosti
  • Elektronicky cez portál elektronických služieb esluzby.bratislava.sk vyplnením formuláru k službe Vydanie rodného listu novonarodenému dieťaťu  s osobným prevzatím rodného listu na Matričnom úrade mestskej časti Bratislava-Nové  Mesto, prípadne zaslaním poštou. Pri využívaní elektronických služieb matriky sa vyžaduje občiansky preukaz s čipom a s kvalifikovaným elektronickým podpisom  (eID karta).
Čo potrebujete

Ak sa dieťa narodilo v platnom manželstve Ak sa dieťa narodilo slobodnej matke Ak sa dieťa narodilo rozvedenej matke Ak sa dieťa narodilo vdove Správny poplatok (v eurách)*:
Prvý originál rodného listu sa vydáva bezplatne 0
Za vydanie duplikátu rodného listu 5

* Správne poplatky sa vyberajú na matrike v hotovosti, prevodom z účtu alebo poštovým  poukazom v zmysle zákona o správnych poplatkoch a sú príjmom mestskej časti.

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny platné od 1.9.2019
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00

U koho vybavíte

JUDr. Jana Horvátiková – vedúca Matričného úradu
Darina Hakošová – matrikárka
Lenka Marková – matrikárka
Mgr. Daniela Srnanská – matrikárka

2. poschodie, čísla dverí: 216, 217, 218, 219
telefón: 02/49253262, -263, -264, -253
fax:  02/44258883 


Vytvorené: 11.01.2012 09:27, Borčin Ján