Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Miestna rada

Členovia miestnej rady:

Základné fakty o miestnej rade:

  • Miestna rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom miestneho zastupiteľstva. Plní aj funkciu poradného orgánu starostu.
  •  Počet členov miestnej rady určí miestne zastupiteľstvo tak, aby tvoril najviac jednu tretinu počtu poslancov miestneho zastupiteľstva. V zložení miestnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán zastúpených v miestnom zastupiteľstve.
  • Miestna rada sa schádza podľa potreby. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta.
    (Zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov)

Tajomník miestnej rady:

Za účelom koordinácie pôsobenia poslancov MČ a miestneho zastupiteľstva, miestne zastupiteľstvo volí z poslancov na celé funkčné obdobie tajomníka miestnej rady.

Pre volebné obdobie 2014 až 2018 bol do funkcie tajomníka miestnej rady zvolaný JUDr. Richard Mikulec (e-mail: tajomnikrady@banm.sk).


Kompetencie tajomníka rady:

  • organizuje prípravu návrhov časových a vecných plánov harmonogramu zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva a ich pravidelnú aktualizáciu,
  • dohliada na prípravu zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva z hľadiska dodržiavania zákonov, všeobecne záväzných nariadení MČ a Štatútu, rokovacích poriadkov týchto orgánov a ostatných interných dokumentov samosprávy,
  • v rozsahu poverenia starostom koordinuje súčinnosť miestnej rady a miestneho zastupiteľstva so zástupcom starostu, miestnym úradom, miestnym kontrolórom a riaditeľmi organizácií zriadených miestnym zastupiteľstvom,
  • zabezpečuje vzdelávanie poslancov miestneho zastupiteľstva, gesciu poslancov v okrskoch, plní i ďalšie úlohy, ktorými ho poverí miestna rada alebo starosta.
Zápisnice Miestnej rady (archív do komunálnych volieb v novembri 2014)
Uznesenia Miestnej rady (archív do komunálnych volieb v novembri 2014)
Pozvánky na rokovanie Miestnej rady  - Vytvorené: 12.01.2012 20:58, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore