Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mgr. Roman Fremal, riaditeľ ZŠ s MŠ Za kasárňou

Narodený 10. 10. 1942. Pán Mgr. Roman Fremal ukončil v r. 1971 Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave. Po ukončení štúdia nastúpil do školských služieb, kde pôsobil na 5-tich základných školách ako učiteľ chémie a fyziky. Ako riaditeľ pôsobil na ZŠ Jeséniova v r. 1977 - 81 a na ZŠ Za kasárňou v r. 1981 - 91 a od r. 1996 až doteraz.

    Vo svojej výchovno-vzdelávacej a riadiacej práci sa zameriaval na kvalitnú prípravu mladej generácie pre život žiakov a pedagogických pracovníkov, vrátane kvalitnej výučby cudzích jazykov. Pre plnenie tohoto účelu spolupracoval s rôznymi vzdelávacími inštitúciami. Bol členom Ústavnej rady Štátneho pedagogického ústavu, spolupracuje so školami vo Švédsku, Rakúsku, Holandsku, Slovinsku, Maďarsku, Českej republike a Nemecku. Pre skvalitnenie výučby nemeckého jazyka spolupracuje s Karpatsko-nemeckým spolkom.

    Škola i jeho zásluhou má vytvorené veľmi dobré podmienky pre vzdelávanie. Sú to predovšetkým erudovaní učitelia, vybudované odborné učebne, laboratória, informačné technológie, pomocou ktorých žiaci i učitelia komunikujú s partnerom v zahraničí. Žiaci sa pravidelne zúčastňujú predmetových súťaží a olympiád. 

    V medzinárodnej súťaži matematický klokan každoročne sú desiatky žiakov úspešnými riešiteľmi. Vo výtvarných a športových súťažiach získali množstvo ocenení.

    Kvalitná výchovná a vzdelávacia práca sa odráža aj na tom, že až 25 % žiakov 4-tých ročníkov je pravidelne prijatých na 8 ročné gymnáziá a 97 % žiakov je úspešných pri prijímacích pohovoroch na gymnáziá a stredné odborné školy.
Táto škola odchovala i mnoho známych osobností, ako sú speváci Benedik a Hamarová, politici Beňová, Béreš, Schmognerová a Zachar, športovci Čáp, Kotleba a mnoho ďalších.

    Úspešná a záslužná práca p. Fremala v oblasti výchovy a vzdelávania v jeho profesnom povolaní si zasluhuje ocenenie mestskej časti - Verejné uznanie za zásluhy o rozvoj Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré dostal v roku 2005.Vytvorené: 11.01.2012 11:49, webman
Hore
Hore
Hore