Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie Riaditeľ ZŠ s MŠ Cádrova 23

29.06.2018 -

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽ ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU Cádrova č. 23, 831 01 BRATISLAVA, s predpokladaným nástupom od 1. septembra 2018

Kvalifikačné predpoklady:

- odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

- najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti (alebo odbornej činnosti),

- vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Iné požiadavky:

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

- bezúhonnosť,

- zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať,

- znalosť príslušnej legislatívy,

- organizačné a riadiace schopnosti,

- komunikatívnosť,

- vítaná je znalosť cudzieho jazyka.      

Ponúkaný plat:

základná mzda 843,-€ + zvýšenie platovej triedy podľa praxe + ostatné príplatky v zmysle zákona č. 553/2003 v závislosti od skúseností uchádzača

Požadované doklady:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

- vyplnený osobný dotazník,

- overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

- overený doklad o absolvovaní 1. atestácie,

- doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,

- profesijný životopis,

- výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),

- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (podľa § 6 zákona č. 317/2009 Z. z.),

- vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy.

Prihlášky s označením „výberové konanie ZŠ s MŠ Cádrova - neotvárať“ žiadame poslať do 31. júla 2018, na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek, Junácka č. l, 832 91 Bratislava 3 alebo osobne do podateľne Miestneho úradu.

Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.

Oznámenie, ktorým sa plní informačná povinnosťVytvorené: 10.07.2018 09:13, webman
Hore
Hore
Hore