Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá referenta pre výstavbu a investičnú činnosť

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá referenta pre výstavbu a investičnú činnosť
27.12.2021 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka ul.1, 832 91 Bratislava hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu
REFERENT/KA PRE VÝSTAVBU A INVESTIČNÚ ČINNOSŤ

Miesto výkonu práce: 
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
Počet obsadzovaných miest: 1
Základná zložka mzdy: 1.300,- € - 1.600,- € v závislosti od skúseností uchádzača
Zamestnanecké výhody, benefity:
 • 13. plat + štvrťročné odmeny podľa kolektívnej zmluvy,
 • 5 dní dovolenky navyše,
 • 5 dní sick day,
 • stravné lístky v hodnote 4,50€,
 • 50% úhrada z ceny ročnej električenky,
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.
Rámcová náplň práce:
 • plánuje, riadi a koordinuje stavebné projekty mestskej časti,
 • zabezpečuje vypracovanie zadaní, štúdií a projektových dokumentácií stavieb mestskej časti, ako aj ich realizáciu vrátane výkonu technického dozoru investora,
 • spolupracuje pri príprave a uzatváraní zmluvných vzťahov na prípravnú aj realizačnú fázu stavieb mestskej časti,
 • zabezpečuje a kontroluje efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov mestskej časti na výstavbu,
 • vykonáva inžiniersku činnosť (zabezpečuje vyjadrenia dotknutých orgánov, územné rozhodnutia, stavebné povolenia, ohlásenia drobných stavieb a stavebných úprav a kolaudačné rozhodnutia) pre stavby mestskej časti,
 • zúčastňuje sa obhliadok priamo na mieste stavby a kontroluje kvalitu vykonaných prác,
 • zaisťuje externú a internú komunikáciu projektu,
 • spolupracuje so stavebnými projektantmi, stavbyvedúcim a dozorom stavby,
 • vedie rokovania s dodávateľmi stavby a ich subdodávateľmi,
 • kontroluje dodržanie podmienok v jednotlivých stavebných povoleniach,
 • kontroluje prípravy k odovzdaniu stavby a riadi preberanie stavebných diel,
 • zúčastňuje sa na kolaudačných a stavebných konaniach stavieb mestskej časti,
 • pripravuje a kontroluje podklady na kolaudačné konanie,
 • zabezpečuje a vedie komplexnú dokumentaristiku pre stavby mestskej časti od prípravy, realizácie až po ukončenie stavieb a ich zaradenie resp. zverenie do majetku a odovzdanie užívateľom.
Druh pracovného pomeru:
 • plný úväzok
Kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického zamerania
Ďalšie požiadavky:
 • požadovaná minimálna prax 3 roky,
 • vysoké pracovné nasadenie,
 • aktívny prístup k práci,
 • záujem nadobúdať skúsenosti z odbornej praxe,
 • spoľahlivosť, flexibilita,
 • bezúhonnosť,
 • znalosť práce s počítačom,
 • osobné a morálne predpoklady.
Predpokladaný termín nástupu:
 • Ihneď/dohodou
Žiadosť na zaradenie do výberového konania, životopis s nižšie uvedeným súhlasom * zaslať do 14.01.2022 na adresu:
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto
Referát miezd a personalistiky
Junácka ul. l
832 91 Bratislava

alebo ingrid.holla@banm.sk
_____________________________________________________________________________________________________
Týmto ako dotknutá osoba udeľujem Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, IČO 00 603 317 súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v životopise a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 1 roka odo dňa jeho udelenia.

Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.


Vytvorené: 27.12.2021 07:50, webman
Hore
Hore
Hore