Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá referenta miestneho poplatku za rozvoj

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá referenta miestneho poplatku za rozvoj
16.07.2021 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu
Referent/ka miestneho poplatku za rozvoj
Miesto výkonu práce: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
Základná zložka mzdy: 1.045€ - 1.300€ v závislosti od skúseností uchádzača
Zamestnanecké výhody, benefity:
 • 13. plat + štvrťročné odmeny podľa kolektívnej zmluvy,
 • 5 dní dovolenky navyše,
 • 5 dni sick day,
 • stravné lístky v hodnote 4€,
 • 50% úhrada z ceny ročnej električenky.
Rámcová náplň práce:
 • vedie evidenciu poplatníkov poplatku za rozvoj,
 • zabezpečuje prácu na front office,
 • pripravuje podklady pre vyrubenie miestneho poplatku za rozvoj (kompletizácia spisu) a vydáva rozhodnutia,
 • pripravuje podklady pre učtáreň, a to predpisy na miestny poplatok za rozvoj, podklady pre odpis pohľadávok a platobné poukazy v prípade vrátenia daňových preplatkov,
 • vedie korešpondenciu v súvislosti s výkonom svojej agendy, a to najmä vyzýva na splnenie poplatkovej povinnosti, vyzýva na zaplatenie neuhradeného poplatku, rieši odvolania poplatníkov voči rozhodnutiu, atď.
 • zabezpečuje kompletizáciu spisov expedovaných na odvolací orgán,
 • vedie evidenciu pohľadávok v rámci svojej agendy,
 • zabezpečuje vyrubenie úrokov z omeškania, uloženie pokút,
 • zabezpečuje vymáhanie pohľadávok v zmysle zákona,
 • kompletizuje a odstupuje spisy určené na exekúciu príslušnému oddeleniu miestneho úradu,
 • spolupracuje so Stavebný úradom mestskej časti, vykonáva miestne zisťovanie a vyhľadávaciu činnosť a kontrolu,
 • zabezpečuje činnosti spojené s inventarizáciou mestskej časti,
 • sleduje zmeny v legislatíve prislúchajúce svojej agende, o predmetných legislatívnych zmenách informuje priameho nadriadeného a na základe pokynov nadriadených spolupracuje resp. samostatne aktualizuje stávajúce a spracováva nové interné smernice, zásady a VZN.
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské, 2. stupeň, ekonomického zamerania
Ďalšie požiadavky :
 • odborná prax min. 3 roky,
 • prax vo verejnej správe výhodou,
 • znalosť platnej legislatívy,
 • samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, komunikatívnosť, odolnosť voči stresu, koncepčné myslenie,
 • bezúhonnosť,
 • znalosť práce s počítačom,
 • osobné a morálne predpoklady.
Predpokladaný termín nástupu: 01.09.2021

Žiadosť na zaradenie do výberového konania, životopis s nižšie uvedeným súhlasom * zaslať do 30.07.2021 na adresu:
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto
personálny úsek , Junácka ul. l
832 91 Bratislava 3
alebo ingrid.holla@banm.sk

*
Týmto ako dotknutá osoba udeľujem Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, IČO 00 603 317 súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v životopise a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia.
Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.


Vytvorené: 16.07.2021 11:58, webman
Hore
Hore
Hore