Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá odborného pracovníka na stavebný úrad

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá odborného pracovníka na stavebný úrad
02.06.2017 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto,  Junácka ul.1, 832 91 Bratislava hľadá  odborného pracovníka do oddelenia územného konania a stavebného poriadku (stavebný úrad)
Miesto práce: Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava
Náplň práce:
• spracovávanie podkladov a vydávanie oznámení o uskutočnení drobných stavieb, stavebných úprav       a udržiavacích prác,
• spracovávanie podkladov a vydávanie stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí,
• povoľovanie odstránení stavieb, ich zmien, terénnych úprav a zariadení,  
• vedie konanie o dodatočnom povolení stavby,
• vykonávanie štátneho stavebného dohľadu,
• plnenie ďalších úloh vyplývajúcich zo stavebného zákona a zákona o správnom poriadku,
• sprístupňovanie informácií, prešetrovanie sťažností občanov a právnických osôb.
 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok 

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so stavebno-technickým zameraním (vhodné aj pre absolventov VŠ so stavebno-technickým zameraním)
 
Iné kritériá a požiadavky:
• osvedčenie osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu
• prax  na stavebnom úrade vítaná
• bezúhonnosť
 
Predpokladaný termín nástupu: ihneď/dohodou
 
K žiadosti  je potrebné doložiť: Súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov za účelom  výberového konania v zmysle § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
              
Žiadosti   zaslať  do  30.06.2017 adresu:
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek,
Junácka ul. l, 832 91 Bratislava 3 
alebo  personalne@banm.sk 
 
Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní ďakujeme za prejavený záujem.
 


Vytvorené: 02.06.2017 11:43, webman
Hore
Hore
Hore