Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Matričný úrad a evidencia obyvateľov

Vedúca Matričného úradu a evidencie obyvateľov

Mgr.  Zuzana Feketeová
kancelária č. 219/2. poschodie
telefón: 02/49 253 263
e-mail: zuzana.feketeova@banm.sk
 

Matričný úrad 

Matrika vedie štátnu evidenciu osôb, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo, alebo zomreli na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Do matriky sa zapisujú údaje o osobnom stave občanov a iné skutočnosti, potrebné k zisteniu a overeniu osobného stavu občanov na základe verejných listín. Z matriky sa vydávajú výpisy (rodné, sobášne a úmrtné listy), ktoré sú verejnými listinami. Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí.

Prehľad najdôležitejších právnych predpisov na Matričnom úrade

Ako vybaviť:
Narodenie dieťaťa
Uzavretie manželstva
Úmrtie
Výpisy z matrík
Zápis do osobitnej matriky
Zmena mena a priezviska
 

Mgr. Zuzana Feketeová – matrikárka, Vedúca Matričného úradu a evidencie obyvateľov / SOBÁŠNA MATRIKA

kancelária č. 219 / 2. poschodie
telefón: 02/49 253 263
e-mail: zuzana.feketeova@banm.sk

 • vybavuje žiadosti snúbencov o uzavretie manželstva v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,
 • vybavuje žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Plán sobášnych obradov na rok 2023

 

Mgr. Daniela Srnanská - matrikárka / MATRIKA 1971-2022
kancelária č. 218 / 2. poschodie
telefón: 02/49 253 253

e-mail: daniela.srnanska@banm.sk
 

 • vydáva duplikáty matričných dokladov pre použitie v SR i v zahraničí za roky 1971-2022,
 • vyhotovuje Zápisnice o určení otcovstva po narodení dieťaťa,
 • preberá žiadosti o zápis do osobitnej matriky (narodenia, sobáše, úmrtia) štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali v zahraničí,
 • vybavuje žiadosti o zmenu mena, priezviska, pohlavia.
 

Mgr. Veronika Kollárová - matrikárka / RODNÁ MATRIKA
kancelária č. 216 / 2. poschodie
telefón: 02/49 253 262

e-mail: veronika.kollarova@banm.sk

 • vydáva rodné listy detí narodených v roku 2023 na použitie v SR i v zahraničí,
 • vyhotovuje Zápisnice o určení otcovstva pred narodením dieťaťa,
 • vyhotovuje Zápisnice o určení otcovstva po narodení dieťaťa (len narodenia v roku 2023)
   

Lenka Marková - matrikárka / RODNÁ MATRIKA
kancelária č. 216 / 2. poschodie
telefón: 02/49 253 262

e-mail: lenka.markova@banm.sk
 

 • vydáva rodné listy detí narodených v roku 2023 na použitie v SR i v zahraničí,
 • vyhotovuje Zápisnice o určení otcovstva pred narodením dieťaťa,
 • vyhotovuje Zápisnice o určení otcovstva po narodení dieťaťa (len narodenia v roku 2023).
 

Darina Hakošová - matrikárka / ÚMRTNÁ MATRIKA
kancelária č. 217 / 2. poschodie
telefón: 02/49 253 264

e-mail: darina.hakosova@banm.sk
 

 • vybavuje úmrtia občanov, ktoré nastali v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,
 • vydáva úmrtné listy zomrelých v roku 2023 na použitie v SR i v zahraničí.
 

Na území MČ Bratislava-Nové Mesto sa nachádzajú tieto nemocnice:

 • Nemocnica s poliklinikou akad. L. Dérera, Limbová 5
 • Národný ústav detských chorôb (NÚDCH), Limbová 1
 • Národný onkologický ústav, Klenová 1
 • Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Pod Krásnou hôrkou 1
 • Klinika infektológie a geografickej medicíny, Limbová 17
 • Železničná nemocnica a poliklinika, Šancová 110
Stránkové hodiny platné 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
 
Sadzobník správnych poplatkoch 
- vyhotovenie výpisu z matričnej knihy (rodný, sobášny, úmrtný list) 5,00
- vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára podľa osobitného predpisu 5,00
- nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 2,00
- žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky 10,00
- uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi SR pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvylý pobyt 20,00
- povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20,00
- povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70,00
- uzavretie manželstva v mestskej časti medzi štátnym občanom SR a cudzincom 70,00
- uzavretie manželstva medzi cudzincami 200,00
- uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 200,00
- príspevok na úhradu nákladov za sobáš mimo úradne určenej siene 200,00
- príspevok snúbencov bez trvalého pobytu v MČ 100,00
- príspevok snúbencov na úhradu nákladov za vykonanie sobášneho obradu mimo stanovený deň, ak aspoň jeden zo snúbencov má trvalý pobyt na území mestskej časti Nové Mesto 50,00
- príspevok snúbencov na úhradu nákladov za vykonanie sobášneho obradu mimo stanovený deň, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území mestskej časti Nové Mesto 100,00

* Správne poplatky sa vyberajú na matrike v hotovosti, prevodom z účtu alebo poštovým  poukazom v zmysle zákona o správnych poplatkoch a sú príjmom mestskej časti.Sobášna sieň: Historická budova bývalej Konskej železnice, Krížna 33, Bratislava

IMG_1356rIMG_1364r
IMG_1367rIMG_1368r
IMG_1370rIMG_1357r

 

 

Evidencia obyvateľov

Milada  Riegl - referent evidencie obyvateľstva
Renáta Tóthová - referent evidencie obyvateľstva
kancelária č. 10/prízemie
telefón: 02/49 253 339
e-mail: ohlasovnapobytu@banm.sk
milada.riegl@banm.sk
renata.tothova@banm.sk

Na úseku evidencie obyvateľov:

 • vedie evidencia pobytu občanov a zaznamenáva údaje o hlásení pobytu do centrálneho registra obyvateľov v  elektronickej forme;
 • overuje totožnosť obyvateľa, úplnosť a správnosť zapísaných údajov a platnosť predkladaných dokladov;
 • vydáva potvrdenia o evidovanom pobyte občanov SR  právnickým osobám a fyzickým osobám pre použitie v rámci Slovenskej republiky i v cudzine;
 • preberá žiadosti od obyvateľov o zákaze poskytovania údajov a zaznamenáva ich do evidencie pobytu a registra;
 • na základe relevantných dokladov zrušuje trvalý pobyt.
Ako vybaviť: 
Trvalý pobyt
Prechodný pobyt

Stránkové hodiny platné 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8:00-12:00  
 
Sadzobník správnych poplatkoch 
- Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby 5,00
   

* Správne poplatky sa vyberajú na matrike v hotovosti, prevodom z účtu alebo poštovým  poukazom v zmysle zákona o správnych poplatkoch a sú príjmom mestskej časti.
 


Vytvorené: 18.01.2010 16:09,
Hore
Hore
Hore