Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Matričný úrad a evidencia obyvateľov

Poverená vedúca Matričného úradu

Mgr.  Zuzana Feketeová

Junácka ul. č. 1
832 91 Bratislava
2. poschodie, kancelárie č: 216, 217, 218, 219
telefón: 02/49 253 253
fax: 02/44 258 883
Matrika vedie štátnu evidenciu osôb, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo, alebo zomreli na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Do matriky sa zapisujú údaje o osobnom stave občanov a iné skutočnosti, potrebné k zisteniu a overeniu osobného stavu občanov na základe verejných listín. Z matriky sa vydávajú výpisy (rodné, sobášne a úmrtné listy), ktoré sú verejnými listinami. Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí.

Mgr. Daniela Srnanská / SOBÁŠNA MATRIKA
kancelária č. 218/2. poschodie
telefón: 02/49 253 253
e-mail: daniela.srnanska@banm.sk
 • vybavuje žiadosti snúbencov o uzavretie manželstva v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto;
 • vyhotovuje povolenia uzavrieť manželstvo pred iným matričným úradom;
 • vybavuje žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
Mgr. Daniela Srnanská - matrikárka / MATRIKA 1971-2021
e-mail: daniela.srnanska@banm.sk
kancelária č. 218/2. poschodie
telefón: 02/49 253 253
 • vydáva duplikáty matričných dokladov pre použitie v SR i v zahraničí za roky 1971-2021;
 • vyhotovuje Zápisnice o určení otcovstva po narodení dieťaťa;
 • vykonáva zápisy do osobitnej matriky (narodenia, sobáše, úmrtia) slovenských štátnych občanov, ktoré nastali v zahraničí;
 • vybavuje žiadosti o zmenu mena, priezviska, pohlavia
Lenka Marková - matrikárka / RODNÁ MATRIKA
e-mail: lenka.markova@banm.sk
kancelária č. 216/2. poschodie
telefón: 02/49 253 262
 • vydáva rodné listy detí narodených v roku 2022 na použitie v SR i v zahraničí;
 • vyhotovuje Zápisnice o určení otcovstva pred narodením dieťaťa
 • vyhotovuje Zápisnice o určení otcovstva po narodení dieťaťa (len narodenia v roku 2022)

Darina Hakošová - matrikárka / ÚMRTNÁ MATRIKA
e-mail: darina.hakosova@banm.sk
kancelária č. 217/2. poschodie
telefón: 02/49 253 264

 • vybavuje úmrtia občanov, ktoré nastali v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto;
 • vydáva úmrtné listy zomrelých v roku 2022 na použitie v SR i v zahraničí
Na území MČ Bratislava-Nové Mesto sú tieto nemocnice:
 • Nemocnica s poliklinikou akad. L. Dérera, Limbová 5
 • Národný ústav detských chorôb ( NÚDCH), Limbová 1
 • Národný onkologický ústav, Klenová 1
 • Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Pod Krásnou hôrkou 1
 • Klinika infektológie a geografickej medicíny, Limbová 17
 • Železničná nemocnica a poliklinika, Šancová 110
 
Stránkové hodiny platné od 1. 9. 2019:
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
 
Sadzobník správnych poplatkoch na Matričnom úrade od 1.1.2023 - v € *
- vyhotovenie výpisu z matričnej knihy (rodný, sobášny, úmrtný list) 5,00
- nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 2,00
- žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky 10,00
- uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi SR pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvylý pobyt 20,00
- povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20,00
- povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70,00
- uzavretie manželstva v mestskej časti medzi štátnym občanom SR a cudzincom 70,00
- uzavretie manželstva medzi cudzincami 200,00
- uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 200,00
- príspevok na úhradu nákladov za sobáš mimo úradne určenej siene 200,00
- príspevok snúbencov bez trvalého pobytu v MČ 100,00
- príspevok snúbencov na úhradu nákladov za vykonanie sobášneho obradu mimo stanovený deň, ak aspoň jeden zo snúbencov má trvalý pobyt na území mestskej časti Nové Mesto 50,00
- príspevok snúbencov na úhradu nákladov za vykonanie sobášneho obradu mimo stanovený deň, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území mestskej časti Nové Mesto 100,00

* Správne poplatky sa vyberajú na matrike v hotovosti, prevodom z účtu alebo poštovým  poukazom v zmysle zákona o správnych poplatkoch a sú príjmom mestskej časti.

Plán sobášnych obradov na rok 2023
Prehľad najdôležitejších právnych predpisov na Matričnom úrade

Ako vybaviť:
Narodenie dieťaťa
Uzavretie manželstva
Úmrtie
Výpisy z matrík
Zápis do osobitnej matriky
Zmena mena a priezviska

IMG_1356rIMG_1364r
IMG_1365rIMG_1367r
IMG_1368rIMG_1370r
IMG_1368rIMG_1357r
 

Milada  Riegl - referent evidencie obyvateľstva
Renáta Tóthová - referent evidencie obyvateľstva
kancelária č. 10/prízemie
telefón: 02/49 253 339
e-mail: ohlasovnapobytu@banm.sk
milada.riegl@banm.sk
renata.tothova@banm.sk

V rámci činnosti oddelenia sa na úseku evidencie obyvateľov:

 • vedie evidencia pobytu občanov a zaznamenáva údaje o hlásení pobytu do centrálneho registra obyvateľov v  elektronickej forme;
 • overuje totožnosť obyvateľa, úplnosť a správnosť zapísaných údajov a platnosť predkladaných dokladov;
 • vydáva potvrdenia o evidovanom pobyte občanov SR  právnickým osobám a fyzickým osobám pre použitie v rámci Slovenskej republiky i v cudzine;
 • preberá žiadosti od obyvateľov o zákaze poskytovania údajov a zaznamenáva ich do evidencie pobytu a registra;
 • na základe relevantných dokladov zrušuje trvalý pobyt.
Trvalý pobyt
Prechodný pobyt


Vytvorené: 18.01.2010 16:09,
Hore
Hore
Hore