Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Materská škola Rešetkova 6


Rešetkova 6
831 03 Bratislava
tel: 02/44 371 828
fax:
email: resetkova@zsceska.sk
www: www.zsceska.sk/msresetkova/index.htm

Materskú školu riadi: Valéria Zemánková, zástupkyňa riaditeľa ZŠ Česká pre MŠ, 02/44 371 828
Vedúca jedálne: Mária Lehutová, 02/44 373 941, jedalen@zsceska.sk

Počet tried: 4
Počet žiakov v školskom 2016/2017: 56
Oboznamovanie sa s cudzím jazykom: anglický
Cena lístka do školskej jedálne: 0,30 € (desiata), 0,72 € (obed), 0,25 € (olovrant)

Zápis do školského roka 2017/2018:
Deti sa do materskej školy prijímajú k začiatku školského roka od 10. apríla do 26. apríla alebo v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita materskej školy.


Profil škôlky:

Zameriava sa na športové aktivity, pohybovú a environmentálnu výchovu. Pracuje podľa školského vzdelávacieho programu „ Pod Lipou“. Deti sa oboznamujú aj s prácou s PC a IT (interaktívna tabuľa). Materská škola ponúka rôzne ďalšie aktivity: výučbu anglického jazyka, korčuľovanie, školu v prírode, tanečný a výtvarný krúžok, divadelné predstavenia, výlety, akcie s rodičmi atď.
V rámci rekonštrukcie sme materskú školu zateplili, dostala nové okná, dvere, osvetlenie. 

Domovská základná škola:
Základná škola s materskou školou Česká 10