Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Materská škola Na Revíne 14


Na Revíne 14
831 03 Bratislava
tel: 02/54 772 548
fax:
email: msrevin@zscadrova.sk, msnarevine@centrum.sk
www: www.zscaba.edu.sk

Materskú školu riadi: Mgr. Eva Adamková, zástupkyňa riaditeľa ZŠ Cádrová pre MŠ, 02/ 54 772 548
Vedúca jedálne: Silvia Tomanovičová, 02/20 275 594, jedalen@zscadrova.sk

Počet tried: 4
Počet žiakov v školskom 2020/2021: 82
Oboznamovanie sa s cudzím jazykom: nemecký
Cena lístka do školskej jedálne: 0,38 € (desiata), 0,90 € (obed), 0,26 € (olovrant)


Profil škôlky:

Materská škola je  zameraná na environmentálnu výchovu, jazykovú výchovu, športové aktivity. Pracuje podľa školského vzdelávacieho programu „Poď sa s nami  hrať“. Ako nadštandardné aktivity ponúka aj prácu s interaktívnou tabuľou, predplaveckú prípravu, korčuľovanie, školu v prírode, krúžok šikovných rúk, tanečný krúžok, výlety, s cieľom rozvíjania komunikačných a sociálnych zručností.
Materská škola  spolupracuje so ZŠ Cádrova, využíva aj zrekonštruovanú telocvičňu na ZŠ. Je zapojená do projektu BIG SK - AT - cezhraničná spolupráca s Rakúskom.

Domovská základná škola:
Základná škola s materskou školou Cádrova 23
Hore
Hore
Hore