Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Materská škola Letná 7


Letná 7
831 02 Bratislava
tel: 02/44 253 088
fax:
email: msletna7@gmail.com
www: www.zsriazanska.edupage.sk

Materskú školu riadi: Mgr. Veronika Macháčová, zástupkyňa ZŠ Riazanská pre MŠ, 02/44 253 088
Vedúca jedálne: Alžbeta Lauková, 02/44 255 921, ajka.sjriazanska@centrum.sk

Počet tried: 5
Počet žiakov v školskom 2016/2017: 119
Oboznamovanie sa s cudzím jazykom: anglický, španielsky
Cena lístka do školskej jedálne: celý deň 1,34 €, len desiata: 0,32 €, bez olovrantu: 1,08 €

Zápis do školského roka 2017/2018:
Žiadosti na školský rok 2016/2017 sa vydávajú a zároveň prijímajú od 10. apríla do 26. apríla alebo v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita materskej školy.


Profil škôlky:

Zameriava sa na pohybovú-športovú výchovu, environmentálnu výchovu, anglický jazyk. Pracuje podľa školského vzdelávacieho programu  „ Usilovné včeličky“.  K rozvoju IKT a  j počítačovej gramotnosti využíva interaktívnu tabuľu a prácu s PC programom KidSmart. Zabezpečuje kurz korčuľovania a plavecký kurz, ponúka krúžkové činnosti: tenis, hra na flautu, mini - judo a tanečno – pohybovú prípravu Elastic. Organizuje divadelné predstavenia, výlety, školu v prírode a akcie s rodičmi. Poskytuje súčinnosť prostredníctvom asistenta- pedagóga pri integrácii detí so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. 
Škôlka prešla rekonštrukciou: zateplenie, nové okná, nová kanalizačná prípojka, plánuje sa rekonštrukcia sociálnych zariadení a vybudovanie dopravného ihriska.

Domovská základná škola:
Základná škola s materskou školou Riazanská 75