Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Materská škola Letná 7


Letná 7
831 02 Bratislava
tel: 02/44 253 088
fax:
email: msletna7@gmail.com
www: www.zsriazanska.edupage.sk

Materskú školu riadi: Mgr. Veronika Macháčová, zástupkyňa ZŠ Riazanská pre MŠ, 02/44 253 088
Vedúca jedálne: Alžbeta Lauková, 02/44 255 921, ajka.sjriazanska@centrum.sk

Počet tried: 5
Počet žiakov v školskom 2017/2018: 133
Oboznamovanie sa s cudzím jazykom: anglický
Cena lístka do školskej jedálne: celý deň 1,34 €, len desiata: 0,32 €, bez olovrantu: 1,08 €, obed: 0,76 €, olovrant: 0,26 €

Profil škôlky:

Zameriava sa na pohybovú-športovú výchovu, environmentálnu výchovu, anglický jazyk. Pracuje podľa školského vzdelávacieho programu  „ Usilovné včeličky“.  K rozvoju IKT a  j počítačovej gramotnosti využíva interaktívnu tabuľu a prácu s PC programom KidSmart. Zabezpečuje kurz korčuľovania a plavecký kurz, ponúka krúžkové činnosti: tenis, hra na flautu, mini - judo a tanečno – pohybovú prípravu Elastic. Organizuje divadelné predstavenia, výlety, školu v prírode a akcie s rodičmi. Poskytuje súčinnosť prostredníctvom asistenta- pedagóga pri integrácii detí so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. 
V školskom roku 2017-2018 boli zrekonštruované sociálne zariadenia a vybudované dopravné ihrisko. Rekonštrukciou triedy v ZŠ sa vybudovala 1 trieda pre deti, ktoré nedosiahli školskú zrelosť. Sú do nej zaraďované deti z materských škôl mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, po odporúčaní CPPPaP a so súhlasom zákonných zástupcov. S deťmi pracujú odborní špeciálni pracovníci. Materská škola je zapojená do projektu BIG SK - AT - cezhraničná spolupráca s Rakúskom.

Domovská základná škola:
Základná škola s materskou školou Riazanská 75
Hore
Hore
Hore