Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Materská škola Kalinčiakova 12


Kalinčiakova 12
831 02 Bratislava
tel: 0903 953 920
email: marta.g.markova@gmail.com
www: www.skolakalina.sk/

Materskú školu riadi: Mgr. Marta Marková, zástupkyňa ZŠ Kalinčiakova pre MŠ, 0903 953 920
Vedúca jedálne: Jana Havránková, 02/44 372 830, jana.hav@centrum.sk

Počet tried: 4
Počet žiakov v školskom roku 2018/2019: 75
Oboznamovanie sa s cudzím jazykom: anglický, nemecký
Cena lístka do školskej jedálne: 0,32 € (desiata), 0,80 € (obed), 0,26 € (olovrant)

Profil materskej školy:

Materská škola sa zameriava na všeobecnú pohybovú výchovu, športové činnosti,   anglický jazyk a špecifickú prípravu na školu formou „Tréningu fonetického uvedomovania podľa Eľkonina“, ktoré rozvíja v školskom vzdelávacom programe "Hráme sa a športujeme celý deň". Všeobecná pohybová príprava je zameraná na rozvíjanie motorických zručností nevyhnutných na formovanie zdravého životného štýlu a základov športu. Špecifická pohybová príprava je zameraná na futbal, florbal, atletika, korčuľovanie a plávanie. Z pedagogických prostriedkov prevláda učenie hrou, zážitkové učenie, pracovné aktivity, projekty. MŠ spolupracuje s CPPPaP. Projekty: Dajme spolu gól, Olympizmus v materskej škole. Pravidelne organizuje divadelné predstavenia, environmentálne vzdelávacie podujatia, výlety, obohacuje výchovu a vzdelávanie o rozvíjanie ľudovej slovesnosti a tradície.

Domovská základná škola:
Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12