Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Materská škola Kalinčiakova 12


Kalinčiakova 12
831 02 Bratislava
tel: 0911 978 876
email: z.sadovska@skolakalina.sk
www: www.skolakalina.sk/

Materskú školu riadi: Zuzana Sádovská, 0911 978 876, z.sadovska@skolakalina.sk
Vedúca jedálne: Jana Havránková, 02/44 372 830, j.havrankova@skolakalina.sk

Počet tried: 4
Počet žiakov v školskom roku 2021/2022: 79
Oboznamovanie sa s cudzím jazykom: anglický, nemecký
Cena lístka do školskej jedálne: 0,38 € (desiata), 0,90 € (obed), 0,26 € (olovrant)


Profil materskej školy:

Materská škola sa zameriava na všeobecnú pohybovú výchovu, športové činnosti,   anglický jazyk a špecifickú prípravu na školu formou „Tréningu fonetického uvedomovania podľa Eľkonina“, ktoré rozvíja v školskom vzdelávacom programe "Hráme sa a športujeme celý deň". Všeobecná pohybová príprava je zameraná na rozvíjanie motorických zručností nevyhnutných na formovanie zdravého životného štýlu a základov športu. Špecifická pohybová príprava je zameraná na futbal, florbal, atletika, korčuľovanie a plávanie. Z pedagogických prostriedkov prevláda učenie hrou, zážitkové učenie, pracovné aktivity, projekty. MŠ spolupracuje s CPPPaP. Projekty: Dajme spolu gól, Olympizmus v materskej škole. Pravidelne organizuje divadelné predstavenia, environmentálne vzdelávacie podujatia, výlety, obohacuje výchovu a vzdelávanie o rozvíjanie ľudovej slovesnosti a tradície.

Domovská základná škola:
Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12
Hore
Hore
Hore