Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Materská škola Cádrova 15


Cádrova 15
831 01 Bratislava
tel: 02/20 275 596
fax:
email: mscadrova@zscadrova.sk
www: www.zscaba.edu.sk

Materskú školu riadi: Katarína Gáforová, zástupkyňa riaditeľa ZŠ Cádrová pre MŠ, 02/ 54 772 548 ( s vyuč. jazykom slovenským)
Vedúca jedálne: Silvia Tomanovičová, 02/20 275 594, jedalen@zscadrova.sk

Počet tried: 4 triedy s vyučovacím jazykom slovenským
Počet žiakov v školskom 2016/2017: 96
Oboznamovanie sa s cudzím jazykom: anglický
Cena lístka do školskej jedálne: 0,32 € (desiata), 0,76 € (obed), 0,26 € (olovrant)

Zápis do školského roka 2017/2018:
Deti sa do materskej školy prijímajú k začiatku školského roka od 10. apríla do 26. apríla alebo v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita materskej školy.


Profil škôlky:

Materská škola zameraná na environmentálnu výchovu, športové aktivity a anglický jazyk. Pracuje podľa školského vzdelávacieho programu „Poď sa so mnou hrať“. Ako nadštandardné aktivity ponúka aj prácu s interaktívnou tabuľou, predplaveckú prípravu, korčuľovanie, školu v prírode, krúžok šikovných rúk, tanečný krúžok, tenis, športové hry a výlety.
Materská škola sa nachádza v areáli Základnej školy na Cádrovej ulici, ktorý prechádza postupnou modernizáciou . Na jeseň sa v celej budove MŠ vymenili okná a postupne prejde revitalizáciou aj školský dvor pre deti. MŠ  využíva  aj zrekonštruovanú školskú telocvičňu.
Domovská základná škola:
Základná škola s materskou školou Cádrova 23