Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Materiály k rokovaniu MZ 06.02.2007

5.Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení vyplývajúcich z previerky oddelenia podnikateľského, právneho a správy majetku MÚ B-NM, schválených MZ MČ B-NM dňa 20. 4. 2004
6.Správa o činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM za rok 2006
7.Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na I. polrok 2007
8.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2007 až 2009
9.Návrh Dodatku č. 2 Štatútu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, schváleného dňa 14. 12. 2004
10. Návrh Dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
11. Návrh Dodatku č. 3 Rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
12. Návrh Dodatku č. 4 Odmeňovacieho poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
13. Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2007
14. Návrh programu rokovaní miestnych zastupiteľstiev a miestnych rád samosprávy MČ B-NM
15. Návrh Dodatkov k zriaďovacím listinám škôl mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
16. Návrh na zaradenie poslancov MČ B-NM do školských rád
17. Návrh kalendára rekreačných, telovýchovných a športových podujatí v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2007
18. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 6522/3 - záhrada o výmere 25 m2 v k. ú. Vinohrady pre Máriu Ambrovú s manželom a Ing. Milana Valentoviča s manželkou, bytom Podkolibská č. 5, Bratislava
19. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 6264/1 - záhrada o výmere 1128 m2 v k. ú. Vinohrady pre MUDr. Tibora Malackého s manželkou, bytom Rozvodná č. 13, 831 01 Bratislava
20. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 6264/14 - záhrada o výmere 1281 m2 a pozemok parc. č. 6264/2 - záhrada o výmere 400 m2, spolu o výmere 1681 m2 v k. ú. Vinohrady pre Mgr. Michaelu Törökovú, bytom Riazanská č. 681/60, 831 02 Bratislava a manžela Ing. Štefana Töröka, bytom Košická č. 43/B, 821 08 Bratislava
21. Návrh na odpredaj pozemkov v k. ú. Nové Mesto pre spoločnosť SPD, s.r.o., Rožňavská č. 1, Bratislava, IČO: 35 685 506

Informácie mimo programu rokovania:
- Informácia o vecnom plnení harmonogramu výstavby a údržby miestnych komunikácií a ostatných činností v oblasti dopravy v rok 2006
- Informácia o harmonograme výstavby a údržby miestnych komunikácií a ostatných činností v oblasti dopravy v roku 2007
- Informácia o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava-Nové Mesto za obdobie od 1.1. 2006 do 31. 12. 2006
- Informácia o pláne kultúrnych akcií na rok 2007
- Informácia o stave prevodu bytov a nebytových priestorov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2006Vytvorené: 29.03.2010 11:22,
Hore
Hore
Hore