Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Materiály k rokovaniu MMZ 23.10.2007


Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 10403/13 – ostatná plocha o výmere 1150 m2 v k. ú. Nové Mesto pre Vladislavu Jurištovú, Bellova č. 21, 831 01 Bratislava

Návrh na voľbu člena odborníka komisie finančnej pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Nové MestoVytvorené: 29.03.2010 11:19,