Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Materiály k rokovaniu MMZ 23.01.2007

Zloženie sľubu novozvolených poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Návrh na voľbu člena Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, predsedu komisie kultúry a športu a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Návrh na schválenie gescie poslancov pre jednotlivé volebné okrsky

Návrh na vytvorenie Komisie o ochrane verejného záujmu pre výkon funkcií verejných funkcionárov pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

Návrh na zmenu uznesenie MZ MČ B-NM zo dňa 22. 12. 2006 uvedeného pod č. 01/11 v tom, že MZ MČ B-NM odvoláva Ing. Richarda Modráka z funkcie člena odborníka finančnej komisie MZ MČ B-NM a p. Mirona Zavackého z funkcie člena odborníka komisie školstva MZ MČ B-NM z dôvodu, že nie sú obyvateľmi mestskej časti Bratislava-Nové MestoVytvorené: 29.03.2010 11:22,