Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Materiály k rokovaniu MMZ 05.08.2008

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách, v školských kluboch a zariadeniach školského stravovania, ktoré sú v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

Príloha k návrhu
 Vytvorené: 29.03.2010 07:56,