Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Máj 2014

Komisia dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku

Komisia finančná pre správu a nakladanie s majetkom mestskej časti

Komisia pre školstvo a vzdelávanie

Komisia sociálnych vecí a bývania

Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby

Komisia pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné systémy

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov MČ BNM


Vytvorené: 21.01.2014 14:40, webman