Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Kolaudačné rozhodnutie

Čo vybavíte

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie  alebo tú časť stavby na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné rozhodnutie zakladá právo stavbu alebo stavebnú úpravu začať užívať a povinnosť užívať ju na povolené účely a v súlade s podmienkami určenými v kolaudačnom rozhodnutí.
Kolaudačné rozhodnutie sa nemôže vydať, keď nie sú splnené základné požiadavky na stavby (podľa stavebného zákona) a nie sú tým vytvorené základné bezpečnostné podmienky, hygienické podmienky a ochrana životného prostredia pre stavby (napr. nie je zabezpečené vykurovanie stavy a pripojenie na inžinierske siete, nie je zabezpečená plynulá prevádzka výťahov, nie je zaistený bezpečný prístup a príchod k stavbám, nie sú predložené vyhovujúce výsledky predpísaných skúšok...). 

Čo potrebujete
 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 • Doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby
 • Výkresy v dvoch vyhotoveniach, v ktorých sú vyznačené zmeny, od územného rozhodnutia a stavebného povolenia, ku ktorým došlo počas výstavby, ich opis a zdôvodnenie,
 • Geometrický plán skutočného zamerania stavby (GP musí byť overený  správou katastra nehnuteľností),
 • Zápis do digitálnej technickej mapy mesta,
 • Doklad o nakladaní so stavebným odpadom počas výstavby (stanovisko Okresného úradu BA, Tomášikova 46, Bratislava, odbor životné prostredie - odpadové hospodárstvo),
 • Právoplatné kolaudačné rozhodnutie príslušného stavebného úradu pre vodné stavby, 
 • Právoplatné kolaudačné rozhodnutie príslušného stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie,
 • Povolenie zriadenia vjazdu na miestnu (verejnú) komunikáciu,
 • Povolenie na užívanie  zdroja znečisťovania ovzdušia,
 • Doklady o splnení základných požiadaviek na stavby:
 • a) revízna správa NN prípojky a vnútornej  elektroinštalácie, (EPS),
 • b) revízna správa bleskozvodu,
 • c) revízna správa plynoinštalácii (prípojka a vnútorná inštalácia), tlaková skúška plynového potrubia,
 • d) osvedčenie o nezávadnosti komína,
 • e) tlakové skúšky vodovodu, skúška tesnosti kanalizácie, vykurovacia skúška,
 • f) energetický certifikát,
 • l) certifikáty – prehlásenia o zhode  stavebných výrobkov
 • Kópia stavebného povolenia,
 • Projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní (predložiť pri ústnom  konaní),
 • Plná moc (v prípade, ak sa dá stavebník zastupovať),
 • Ďalšie doklady (týka sa právnických osôb):
  • a) funkčné skúšky VZT
  • b) povolenie ObÚŽP k užívaniu zdroja znečisťovania ovzdušia (stredný a veľký zdroj)
  • c) doklad o vykonaní  úradnej skúšky  k vyhradeným tech. zariadeniam (výťah, tlakové nádoby, VZT ...)
 • Doklad o zaplatení správneho poplatku – hradí sa na základe predpisu, ktorý pripravia na stavebnom úrade

Stavebný úrad má právo vyžiadať si podľa potreby ďalšie doplňujúce podklady.

Správny poplatok (v eurách):

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na
a) stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
    rodinný dom 35,00
    bytový dom 120,00
b) stavby na individuálnu rekreáciu (chaty, rekreačné domy) alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
    ak zastavaná plocha neprekračuje 25 m2 25,00
    ak zastavaná plocha prekračuje 25 m2 50,00
c) stavebné povolenie dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
    rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu 25,00
    bytových domov 50,00
d) stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
    garáže s jedným alebo dvomi miestami 20,00
    prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 20,00
    na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 20,00
    na spevnené plochy a parkoviská 20,00
    na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám napr. letné kuchyne, bazény, sklady 20,00
e) stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
    garáže s jedným alebo dvomi miestami 30,00
    prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 30,00
    na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 30,00
    na spevnené plochy a parkoviská 30,00
    na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám napr. letné kuchyne, bazény, sklady 30,00
f) zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) 20,00
g) ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade
    do 50 000 € vrátane 60,00
    nad 50 000 € do 100 000 € vrátane 120,00
    nad 100 000 € do 500 000 € vrátane 250,00
    nad 500 000 € do 1 000 000 € vrátane 400,00
    nad 1 000 000 do 10 000 000 € vrátane 530,00
    nad 10 000 000 € 660,00

Kedy vybavíte

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00

U koho vybavíte
         

Ing. Gabriela Vašková - vedúca oddelenia
kancelária č. 618/6. poschodie
telefón: 02/49 253 617
e-mail: gabriela.vaskova@banm.sk   

Ing. arch. Andrea Bzdúchová - odborný referent
kancelária č. 605/6. poschodie
telefón: 02/49 253 558
e-mail: andrea.bzduchova@banm.sk

Ing. Ivana Černá - odborný referent
kancelária č. 615/6. poschodie
telefón: 02/49 253 168
e-mail: ivana.cerna@banm.sk

Mgr. Simona Fašungová - odborný referent
kancelária č. 606/6. poschodie
telefón: 02/49 253 607
e-mail: simona.fasungova@banm.sk

Ing. Zuzana Galliková, PhD. - odborný referent
kancelária č. 606a/6. poschodie
telefón: 02 49 253 154
e-mail: zuzana.gallikova@banm.sk

Ing. Martina Jakúbková - odborný referent
kancelária č. 616/6. poschodie
telefón: 02/49 253 364
e-mail: martina.jakubkova@banm.sk

Ing. arch. Alexandra Kuchariková - odborný referent
kancelária č. 606/6. poschodie
telefón: 02/49 253 135
e-mail: alexandra.kucharikova@banm.sk

Ing. Barbora Miklošiová – odborný referent
kancelária č. 612/6. poschodie
telefón: 02/49 253 612
e-mail: barbora.miklosiova@banm.sk

Ing. Katrin Abou Naboutová - odborný referent
kancelária č. 604/6. poschodie
Telefón: 02/49 253 384
e-mail: katrin.naboutova@banm.sk

Ing. arch. Anna Pobočková - odborný referent
kancelária č. 609/6. poschodie
telefón: 02/49 253 151
e-mail: anna.pobockova@banm.sk

Ing. Klaudia Targošová - odborný referent
kancelária č. 608/6. poschodie
telefón: 02/49 253 258
e-mail: klaudia.targosova@banm.sk

Ing. arch. Mária Valentová - odborný referent
kancelária č. 611/6. poschodie
telefón: 02/49 253 150
e-mail: maria.valentova@banm.sk

Ing. arch. Pavel Vodička - odborný referent
kancelária č. 610/6. poschodie
telefón: 02/49 253 400
e-mail: pavel.vodicka@banm.sk

Ing. Elena Vörösová - odborný referent
kancelária č. 613/6. poschodie
telefón: 02/49 253 153
e-mail: elena.vorosova@banmVytvorené: 27.01.2012 09:44, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore