Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Kolaudačné konania

Čo vybavíte

Dokončené stavby a ich zmeny týkajúce sa komunikácií  III. a IV. triedy a účelových komunikácií je možné užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie. Kolaudačné rozhodnutie zakladá právo stavbu alebo stavebnú úpravu začať užívať a povinnosť užívať ju na povolené účely a v súlade s podmienkami určenými v kolaudačnom rozhodnutí.
Kolaudačné rozhodnutie sa nemôže vydať, keď nie sú splnené základné požiadavky na stavby (podľa stavebného zákona)

Čo potrebujete
 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 • Doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby
 • Výkresy v dvoch vyhotoveniach v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas výstavby, ich opis a zdôvodnenie (odchýlky od územného rozhodnutia a stavebného povolenia), vyznačené v projektovej dokumentácií overenej v stavebnom konaní, ak konanie o nich stavebný úrad spojil s kolaudačným konaním
 • Geometrický plán skutočného zamerania stavby (GP musí byť overený  správou katastra nehnuteľností)
 • Zápis do digitálnej technickej mapy mesta
 • Doklad o nakladaní so stavebným odpadom počas výstavby       
 • Právoplatné kolaudačné rozhodnutie príslušného stavebného úradu pre vodné stavby 
 • Právoplatné kolaudačné rozhodnutie príslušného stavebného úradu pre inžinierske siete (voda, kanalizácia, plyn, elektrika)
 • Povolenie zriadenia vjazdu na miestnu (verejnú) komunikáciu (vyjadrenie príslušného  cestného orgánu pri zmene pripojenia na  nadradený komunikačný systém...)
 • Certifikáty – prehlásenia o zhode  stavebných výrobkov
 • Kópia stavebného povolenia
 • Projektová dokumentácia overená stavebným úradom v stavebnom konaní (predložiť pri ústnom konaní)
 • Plná moc (v prípade, ak sa dá stavebník zastupovať)
 • Doklad o zaplatení správneho poplatku  – poplatok sa hradí po vyhotovení predpisu, ktorý pripravia na stavebnom úrade
Správny poplatok (v eurách):
 
na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu - na spevnené plochy a parkoviská     20,00
na stavby, ktoré sú súčsťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám - na spevnené plochy a parkoviská            30,00
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 50 000 € vrátane           60,00
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade nad 50 000 € do 100 000 € vrátane    120,00
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade nad 100 000 € do 500 000 € vrátane    250,00
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade nad 500 000 € do1 000 000 € vrátane    400,00
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade nad 1 000 000 € do10 000 000 € vrátane    530,00
 
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade nad
10 000 000 €
   660,00

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.30


U koho vybavíte

Ing. Valéria Holubkovičová
kancelária č. 614/6. poschodie
telefón: 02/49 253 162
e-mail: valeria.holubkovicova@banm.sk
– oddelenie územného konania a stavebného poriadku - špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie


Vytvorené: 27.01.2012 13:47, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore