Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Kandidáti na pozíciu riaditeľa EKO - podniku VPS

05.05.2022 - Na základe schváleného postupu pre výberové konanie na pozíciu riaditeľa/riaditeľky príspevkovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb, schváleného miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 8.3.2022, výberová komisia posúdila splnenie formálnych podmienok pre účasť kandidátov vo výberovom konaní a ohodnotila žiadosti podľa kritérií určených v Čl. 2 ods. (1) písm. b) bod 2 rokovacieho poriadku. Zápisnica zo zasadnutia výberovej komisie je zverejnená tu: https://www.banm.sk/data/att/15340.pdf
V zmysle Uznesenia č. 2/25.04.2022 výberovej komisie zverejňujeme životopisy a projekty piatich kandidátov s najvyšším počtom bodov, ktorí sú pozvaní na osobný pohovor dňa 18.05.2022.
Ing. Ján Marcin MBA
Ing. Boris Šramko
JUDr. Daniel Hulín
Ing. Stanislav Vaňo
JUDr. Richard Pittner
 


Vytvorené: 05.05.2022 12:44, webman