Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Kancelária pre participáciu verejnosti

Oddelenie

Mgr. Peter Nedoroščík
kancelária č. 111/1. poschodie, 13/prízemie
telefón: 02/49 253 317, 0950 355 506
e-mail: participacia@banm.sk
Junácka č. 1
832 91 Bratislava

(Dohodnite si e-mailom vopred stretnutie na Miestnom úrade na Junáckej ul. č. 1 v niektorý z pracovných dní v miestnosti č. 111 alebo na prízemí v miestnosti č. 13.)

Kancelária pre participáciu je organizačný útvar miestneho úradu, ktorý na svojom úseku zabezpečuje najmä:

Doprava - koordinácia realizácie cykloprojektov

Ing. Stanislav Skýva
e-mail: cyklo@banm.sk

Všetky informácie o činnosti kancelárie a projektoch nájdete najdete na Facebooku https://www.facebook.com/participaciabanm
 


Vytvorené: 15.08.2014 14:42, Tettinger Marek