Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Kancelária pre participáciu verejnosti

Vzhľadom na mimoriadnu pandemickú situáciu pokračuje Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto na Junáckej č. 1 v preventívnych opatreniach s cieľom predísť šíreniu nákazy Covid-19. Úrad funguje v upravenom režime: https://www.banm.sk/napiste-nam-svoju-poziadavku-a-nechajte-na-seba-kontakt-ozveme-sa-vam/
S výnimkou podateľne, pokladne, ohlasovne trvalého pobytu a osvedčovania podpisov a listín sú ostatné oddelenia pre verejnosť do odvolania zatvorené. V prípade potreby ich kontaktujte telefonicky alebo mailom: https://www.banm.sk/miestny-urad/. Vstupovať do uzavretej časti úradu je zakázané, v prípade potreby osobného kontaktu je po predošlej dohode možné využiť dočasný klientsky priestor vo vstupnej hale úradu (pred vrátnicou). Vzhľadom na tento režim je možné, že sa príslušnému zamestnancovi úradu, ktorý sa práve venuje stránke v klientskom priestore, nemusíte dovolať. Využite preto skôr mailovú komunikáciu – popíšte svoju požiadavku a nechajte na seba telefonický kontakt. Náš pracovník sa vám hneď, ako to bude možné, ozve.
Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť!

Oddelenie

Ing. Zuzana Kosírová
Bc. Martina Belanová
Peter Vittek
Bc. Natália Nováková

kancelária č. 111/1. poschodie, 13/prízemie
telefón: 02/49 253 317, 0950 355 506
e-mail: participacia@banm.sk
Junácka č. 1
832 91 Bratislava

(Dohodnite si e-mailom vopred stretnutie na Miestnom úrade na Junáckej ul. č. 1 v niektorý z pracovných dní v miestnosti č. 111 alebo na prízemí v miestnosti č. 13.)

Kancelária pre participáciu je organizačný útvar miestneho úradu, ktorý na svojom úseku zabezpečuje najmä:

 • prípravu, spracovanie, riadenie  procesov tvorby participatívneho rozpočtu
 • organizovanie participácie verejnosti na vytváraní participatívneho rozpočtu a plánovaní verejných priestranstiev
 • spracovávanie podkladov a vedenie dokumentácie kancelárie v súlade s platnými normami
 • realizovanie propagácie a informovanie o jednotlivých projektoch
 • organizuje v súvislosti so svojou činnosťou aktívne stretnutia s verejnosťou
 • vedie trvalú aktívnu diskusiu s verejnosťou aj na web stránke
 • spracováva názory a potreby verejnosti a následne predkladá  na schválenie štruktúrované podnety a priority občanov v rámci schváleného rozpočtu MČ, ako aj inovatívnych občianskych projektov
 • zúčastňuje sa a predkladá na rokovanie orgánov MČ dokumenty týkajúce sa kancelárie a jej činnosti
 • príprava podkladov pre schválenie a následné zabezpečovanie a sledovanie plnenia rozpočtovej kapitoly kancelárie
 • plnenie iných úloh pri ktorých bude potrebné využívať metódy participácie -  podľa rozhodnutia starostu, alebo uznesenia MZ
 • spolupracuje s odd. a útvarmi MÚ a organizáciami zriadenými MČ
 • predkladá na vyjadrenie a komunikuje s ostatnými útvarmi  MÚ návrhy projektov a aktivít v rámci pripravovanej participácie
 • odovzdáva na ďalšiu realizáciu inými útvarmi MÚ príslušnú dokumentáciu
 • sleduje plnenie a realizáciu inovatívnych občianskych projektov a usmerňuje v tejto oblasti verejnosť
 • predkladá návrhy na zavádzanie a rozvoj mechanizmov participácie do ďalších oblasti činností samosprávy

Doprava - koordinácia realizácie cykloprojektov

Ing. Stanislav Skýva
e-mail: stanislav.skyva@banm.sk

 • koordinuje realizáciu zadania jednotlivých cykloprojektov z participatívneho rozpočtu 2015,
 • spolupodieľa sa na organizácii verejných stretnutí s touto témou a súčinnosťou s občianskymi združeniami a občanmi pri príprave ďalších krokov a realizácií,
 • zúčastňuje sa stretnutí pracovnej skupiny Komisie pre cyklistickú a pešiu dopravu hlavného mesta SR Bratislavy,
 • pripravuje konkrétne dopravné riešenia jednotlivých projektov a investičných zámerov v cyklodoprave
Všetky informácie o činnosti kancelárie a projektoch nájdete najdete na Facebooku https://www.facebook.com/participaciabanm
 


Vytvorené: 15.08.2014 14:42, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore