Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Kancelária pre participáciu verejnosti

Oddelenie

Mgr. Peter Nedoroščík
kancelária č. 111/1. poschodie, 13/prízemie
telefón: 02/49 253 317, 0950 355 506
e-mail: participacia@banm.sk
Junácka č. 1
832 91 Bratislava

(Dohodnite si e-mailom vopred stretnutie na Miestnom úrade na Junáckej ul. č. 1 v niektorý z pracovných dní v miestnosti č. 111 alebo na prízemí v miestnosti č. 13.)

Kancelária pre participáciu je organizačný útvar miestneho úradu, ktorý na svojom úseku zabezpečuje najmä:

 • prípravu, spracovanie, riadenie  procesov tvorby participatívneho rozpočtu
 • organizovanie participácie verejnosti na vytváraní participatívneho rozpočtu a plánovaní verejných priestranstiev
 • spracovávanie podkladov a vedenie dokumentácie kancelárie v súlade s platnými normami
 • realizovanie propagácie a informovanie o jednotlivých projektoch
 • organizuje v súvislosti so svojou činnosťou aktívne stretnutia s verejnosťou
 • vedie trvalú aktívnu diskusiu s verejnosťou aj na web stránke
 • spracováva názory a potreby verejnosti a následne predkladá  na schválenie štruktúrované podnety a priority občanov v rámci schváleného rozpočtu MČ, ako aj inovatívnych občianskych projektov
 • zúčastňuje sa a predkladá na rokovanie orgánov MČ dokumenty týkajúce sa kancelárie a jej činnosti
 • príprava podkladov pre schválenie a následné zabezpečovanie a sledovanie plnenia rozpočtovej kapitoly kancelárie
 • plnenie iných úloh pri ktorých bude potrebné využívať metódy participácie -  podľa rozhodnutia starostu, alebo uznesenia MZ
 • spolupracuje s odd. a útvarmi MÚ a organizáciami zriadenými MČ
 • predkladá na vyjadrenie a komunikuje s ostatnými útvarmi  MÚ návrhy projektov a aktivít v rámci pripravovanej participácie
 • odovzdáva na ďalšiu realizáciu inými útvarmi MÚ príslušnú dokumentáciu
 • sleduje plnenie a realizáciu inovatívnych občianskych projektov a usmerňuje v tejto oblasti verejnosť
 • predkladá návrhy na zavádzanie a rozvoj mechanizmov participácie do ďalších oblasti činností samosprávy

Doprava - koordinácia realizácie cykloprojektov

Ing. Stanislav Skýva
e-mail: cyklo@banm.sk

 • koordinuje realizáciu zadania jednotlivých cykloprojektov z participatívneho rozpočtu 2015,
 • spolupodieľa sa na organizácii verejných stretnutí s touto témou a súčinnosťou s občianskymi združeniami a občanmi pri príprave ďalších krokov a realizácií,
 • zúčastňuje sa stretnutí pracovnej skupiny Komisie pre cyklistickú a pešiu dopravu hlavného mesta SR Bratislavy,
 • pripravuje konkrétne dopravné riešenia jednotlivých projektov a investičných zámerov v cyklodoprave
Všetky informácie o činnosti kancelárie a projektoch nájdete najdete na Facebooku https://www.facebook.com/participaciabanm
 


Vytvorené: 15.08.2014 14:42, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore