Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Kancelária pre participáciu verejnosti

Poverený vedením oddelenia

Mgr. Lukáš Bulko
kancelária č. 111/1. poschodie, 13/prízemie
telefón: 02/49 253 317
e-mail: participacia@banm.sk
Junácka č. 1
832 91 Bratislava

Spolupracovníci:
Ing. Lenka Korbeľová
Bc. Martina Belanová
Ing. Miroslav Švec
Peter Vittek

e-mail: peter.vittek@banm.sk

(Dohodnite si e-mailom vopred stretnutie na Miestnom úrade na Junáckej ul. č. 1 v niektorý z pracovných dní v miestnosti č. 111 alebo na prízemí v miestnosti č. 13.)

Kancelária pre participáciu je organizačný útvar miestneho úradu, ktorý na svojom úseku zabezpečuje najmä:

 • prípravu, spracovanie, riadenie  procesov tvorby participatívneho rozpočtu
 • organizovanie participácie verejnosti na vytváraní participatívneho rozpočtu a plánovaní verejných priestranstiev
 • spracovávanie podkladov a vedenie dokumentácie kancelárie v súlade s platnými normami
 • realizovanie propagácie a informovanie o jednotlivých projektoch
 • organizuje v súvislosti so svojou činnosťou aktívne stretnutia s verejnosťou
 • vedie trvalú aktívnu diskusiu s verejnosťou aj na web stránke
 • spracováva názory a potreby verejnosti a následne predkladá  na schválenie štruktúrované podnety a priority občanov v rámci schváleného rozpočtu MČ, ako aj inovatívnych občianskych projektov
 • zúčastňuje sa a predkladá na rokovanie orgánov MČ dokumenty týkajúce sa kancelárie a jej činnosti
 • príprava podkladov pre schválenie a následné zabezpečovanie a sledovanie plnenia rozpočtovej kapitoly kancelárie
 • plnenie iných úloh pri ktorých bude potrebné využívať metódy participácie -  podľa rozhodnutia starostu, alebo uznesenia MZ
 • spolupracuje s odd. a útvarmi MÚ a organizáciami zriadenými MČ
 • predkladá na vyjadrenie a komunikuje s ostatnými útvarmi  MÚ návrhy projektov a aktivít v rámci pripravovanej participácie
 • odovzdáva na ďalšiu realizáciu inými útvarmi MÚ príslušnú dokumentáciu
 • sleduje plnenie a realizáciu inovatívnych občianskych projektov a usmerňuje v tejto oblasti verejnosť
 • predkladá návrhy na zavádzanie a rozvoj mechanizmov participácie do ďalších oblasti činností samosprávy
Všetky informácie o činnosti kancelárie a projektoch nájdete najdete na Facebooku https://www.facebook.com/participaciabanm

Ochrana osobných údajov

V zmysle článku 13 Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov Vám prevádzkovateľ Mestská časť Bratislava-Nové Mesto poskytuje tieto informácie:

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava
IČO: 00 603 317
DIČ: 2020887385
podatelna@banm.sk
02/49 253 512, 02/49 253 179
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: zodpovednaosoba@banm.sk
Účely spracúvania osobných údajov: Evidencia navrhovateľov projektových zámerov v rámci participatívneho rozpočtu
Vyhodnotenie hlasovania občanov mestskej časti o realizácii projektov financovaných z participatívneho rozpočtu
Právny základ spracúvania osobných údajov: Článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov
Doba uchovávania osobných údajov: Pri evidencii navrhovateľov úspešných projektových zámerov sa osobné údaje týchto navrhovateľov uchovávajú až do ukončenia realizácie projektového zámeru
Pri evidencii navrhovateľov neúspešných projektových zámerov sa osobné údaje týchto navrhovateľov uchovávajú do vyhodnotenia výsledkov hlasovania
Osobné údaje občanov mestskej časti, ktorí sa zapojili do hlasovania participatívneho rozpočtu, sa uchovávajú do vyhodnotenia výsledkov hlasovania
Práva dotknutej osoby: Informujeme Vás o Vašom práve:
 • na prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú,
 • práve na opravu týchto osobných údajov,
 • práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Ak sú splnené podmienky podľa nariadenia EÚ 2016/679, má dotknutá osoba ďalej právo:
 • na vymazanie osobných údajov,
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
 • na prenosnosť osobných údajov. 


Vytvorené: 15.08.2014 14:42, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore