Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Investičná činnosť

Čo vybavíte

Investičná činnosť zahŕňa uskutočňovanie stavieb, zmeny stavby pred dokončením, zmeny dokončenej stavby a zmenu účelu využitia priestorov v existujúcich alebo rozostavaných objektoch. Stanovisko k investičnej činnosti slúži ako podklad pre územné a stavebné konanie.

Čo potrebujete

 • Žiadosť o stanovisko k investičnej činnosti
 • doklad preukazujúci vzťah k nehnuteľnosti (ak žiadateľ nie je vlastníkom);
 • splnomocnenie konať v zastúpení žiadateľa (stavebníka);
 • projektová dokumentácia, ktorá obsahuje:
  o identifikačné údaje stavby a stavebníka;
  o začlenenie stavby v zmysle § 43b a § 43c zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v platnom znení, a prípadne zaradenie stavby podľa vyhlášky č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried, v platnom znení;
  o stručný opis z hľadiska účelu, funkcie a prevádzky;
  o architektonické a urbanistické bilancie;
  o posúdenie súladu stavby s územnoplánovacou dokumentáciou (porovnanie požadovaných a navrhnutých bilancií, indexov a koeficientov);
  o výpočet potreby statickej dopravy v zmysle STN 73 6110 / Z2;
  o posúdenie podzemných podlaží, podkrovia a ustúpeného podlažia (v zmysle STN 73 4301 / Z1 alebo v zmysle VZN príslušnej územnoplánovacej dokumentácie). Pre posúdenie podzemného podlažia je potrebné doložiť grafickú prílohu Posúdenie podzemného podlažia;
  o situáciu umiestnenia stavby na pozemku alebo pozemkoch vrátane susedných pozemkov a stavieb na nich. Situácia musí obsahovať vyznačenie pozemkov s parcelnými číslami, stavby na pozemku, vzdialenosti stavieb od hraníc pozemkov a od okolitých stavieb; zakreslenie stavebných a regulačných čiar a ochranných pásiem; grafické znázornenie zastavaných plôch, spevnených plôch a zazelenených plôch; dopravné napojenie stavby a umiestnenie parkovacích a odstavných miest;
  o pôdorysy všetkých podlaží. Výkresy musia obsahovať min. základné charakteristické kóty a výškopisné kóty; pri pôdorysoch 1. podzemného a 1. nadzemného podlažia hodnoty priľahlého upraveného terénu v jednotlivých bodoch zlomu terénu;
  o pôdorys podkrovia alebo ustúpeného podlažia. Výkresy musia obsahovať min. základné charakteristické kóty a výškopisné kóty, vyznačenie hranice dosiahnutia výšky 2300 mm a grafické znázornenie šikmej stropnej konštrukcie v započítateľnej časti podlahovej plochy podkrovia;
  o charakteristické rezy s výškopisnými kótami a vyznačením výšky 2300 mm v podkrovných priestoroch;
  o pohľady stavby + uličný pohľad;
 • iné podklady a doklady potrebné pre posúdenie (v prípade potreby budú vyžiadané tunajším úradom na doplnenie)
 • Žiadosť  o stanovisko k investičnej činnosti – Zmena účelu využitia priestorov
 • doklad preukazujúci vzťah k nehnuteľnosti (ak žiadateľ nie je vlastníkom);
 • splnomocnenie konať v zastúpení žiadateľa (stavebníka);
 • súhlas vlastníkov, resp. správcov dotknutých nehnuteľností;
 • projektová dokumentácia, ktorá obsahuje:
  o  identifikačné údaje stavby a stavebníka;
  o začlenenie stavby v zmysle § 43b a § 43c zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v platnom znení, a prípadne zaradenie stavby podľa vyhlášky č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried, v platnom znení;
  o popis pôvodného stavu priestorov z hľadiska účelu, funkcie a prevádzky;
  o popis navrhnutého nového stavu priestorov z hľadiska účelu, funkcie a prevádzky;
  o pôvodné a navrhnuté nové bilancie;
  o posúdenie súladu zmeny účelu využitia priestorov s územnoplánovacou dokumentáciou (porovnanie požadovaných a navrhnutých bilancií);
  o výpočet potreby statickej dopravy v zmysle STN 73 6110 / Z2;
  o situáciu stavby s vyznačením pozemkov s parcelným číslom. Ďalej musí situácia obsahovať vyznačenie predmetných priestorov v rámci stavby a umiestnenie parkovacích a odstavných miest;
  o pôdorys pôvodného stavu priestorov;
  o pôdorys navrhnutého nového stavu priestorov;
 • iné podklady a doklady potrebné pre posúdenie (v prípade potreby budú vyžiadané tunajším úradom na doplnenie)

Žiadosť o stanovisko s potrebnými prílohami je možné doručiť osobne do podateľne alebo e-mailom na adresu podatelna@banm.sk.

Kedy vybavíte

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00

U koho vybavíte


Bronislava  Falušiová – sekretariát
kancelária č. 518/5. poschodie
telefón: 02/49 253 182
e-mail: bronislava.falusiova@banm.sk

Ing. Zuzana Zbončáková – odborný referent v oblasti územného plánovania a stavebnej činnosti
kancelária č. 517/5. poschodie
telefón: 02/49 253 361
e-mail: zuzana.zboncakova@banm.sk

Ing. arch. Tatiana Pifková – odborný referent v oblasti územného plánovania a stavebnej činnosti
kancelária č. 323/3. poschodie
telefón: 02/49 253 373
e-mail: tatiana.pifkova@banm.sk

Ing. arch. Zdenka Mrázová
kancelária č. 321/3. poschodie
telefón: 02/49 253 335
e-mail: zdenka.mrazova@banm.sk


Vytvorené: 11.01.2012 10:29, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore