Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Ing. arch. Jozef Hauskrecht, architekt

Narodený 3. marca 1934. Po skončení vysokoškolského štúdia na SVŠT na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva a doplnkového dvoj-semestrálneho štúdia pre urbanizmus a plánovanie ciest v Prahe, začal pracovať na Útvare hlavného architekta hlavného mesta Bratislavy, kde nastúpil do funkcie vedúceho odboru územného plánovania, architektúry a výstavby a do funkcie hlavného architekta mesta Bratislavy. Počas svojej kariéry pán architekt Hauskrecht vypracoval široký rozsah urbanistickej dokumentácie pre hlavné mesto SR Bratislavu a územný plán hlavného mesta SR Bratislava s návrhovým obdobím do roku 2000. Územný plán s návrhovým obdobím do roku 2000 bol schválený v roku 1976 vo vláde Slovenskej republiky. Vo funkcii hlavného architekta a vedúceho odboru územného plánovania mesta Bratislava pracoval pán architekt Hauskrecht do roku 1989, do svojho odchodu na dôchodok. Už ako dôchodca ešte pracoval v projektovej kancelárii firmy Audiro. Aj v súčasnosti sa aktívne zapája do života v mestskej časti, kde je členom Poradného zboru seniorov starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Za jeho významnú prácu pre hlavné mesto Slovenska – Bratislavu mu starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto udeil v roku 2008 Verejné uznanie za zásluhy o rozvoj mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.


Vytvorené: 10.01.2012 22:00, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore