Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Informácie o starých autách - vrakoch

Vážení milí občania Mestskej časti Bratislava Nové Mesto, ako vedúci oddelenia verejného poriadku Miestneho úradu Bratislava Nové Mesto si k Vám dovoľujem prehovoriť a vyjadriť sa k aktuálnej téme starých vozidiel, ľudovo povedané "vrakov" vozidiel.
Hneď na úvod je potrebné dať do pozornosti Zákon č.223/2001 Zb. zákonov o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v Šiestej časti s názvom STARÉ VOZIDLÁ, v § 49 Základné ustanovenia v odseku 5 definuje starým vozidlom vozidlo, ktoré jeho držiteľ chce dať vyradiť z evidencie vozidiel alebo má byť vyradené, alebo bolo vyradené z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov. Starým vozidlom v zmysle tohto ustanovenia je aj vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy, ak je odstavené dlhšie ako 30 dní na ceste alebo verejnom priestranstve, alebo na inom mieste, ak je jeho odstránenie potrebné z hľadiska ochrany životného prostredia alebo zachovania estetického vzhľadu obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny.
Po vymedzení pojmu si dovolím prejsť k ustanoveniu § 51 Zákona č.223/2001 Zb. z., ktorý vymedzuje povinnosti držiteľa starého vozidla, ktorý ak sa u neho nachádza staré vozidlo, ktoré je odpadom, je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel podľa § 52 a alebo spracovateľovi starých vozidiel.
V odseku 3 písm. b tohto paragrafu sa uvádza, že ak si chce držiteľ starého vozidla toto ponechať, je povinný na vlastné náklady odstrániť takéto vozidlo z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny, do 30 dní odo dňa jeho vyradenia z evidencie vozidiel.
V odseku 4 tohto paragrafu sa uvádza, že ak držiteľ starého vozidla nesplní svoju povinnosť podľa odseku 3 písm. b /vyššie citovaný/ urobí tak správca cesty/na ceste alebo verejnom priestranstve/ alebo obec/ na inom mieste/, a to odovzdaním starého vozidla na parkovisko určené obvodným úradom životného prostredia, náklady s tým spojené je povinný  uhradiť držiteľ starého vozidla. O odstranení starého vozidla jeho odovzdaním na určené parkovisko ten, kto ho zabezpečil, bezodkladne písomne upovedomí držiteľa starého vozidla..
Postup v prípade že staré vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy, upravuje ustanovenie § 53,  v ktorom sa uvádza,  že odstránenie starého vozidla, ktoré je odstavené na ceste alebo inom verejnom priestranstve, zabezpečí správca cesty, na inom mieste, zabezpečí so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti obec, v prípade nesúhlasu vlastníka nehnuteľnosti prechádza povinnosť na tohto vlastníka. Odstránenie starého vozidla je jeho odovzdanie na určené parkovisko, a to bezodkladne po zistení, že staré vozidlo, ktorého držiteľa sa nepodarilo zistiť ani s pomocou okresného dopravného inšpektorátu, je na pozemku odstavené viac ako 30 dní. Náklady s odstránením starého vozidla znáša prevádzkovateľ určeného parkoviska. Obvodný úrad životného prostredia na úradnej tabuli uverejní oznam o odovzdaní starého vozidla na určené parkovisko.
Ak sa do jedného roka od odovzdania starého vozidla na určené parkovisko neprihlási alebo inak nezistí jeho držiteľ alebo iná oprávnená osoba, považuje sa staré vozidlo za opustenú vec.
Cieľom môjho krátkeho príspevku, bolo aspoň z časti priblížiť občanom Zákon č.223/2001Zb. zákonov  o odpadoch, vymedziť a vysvetliť  pojem staré vozidlá, aké sú minimálne povinnosti držiteľov starých vozidiel, a aký je  postup v prípade, že držiteľ starého vozidla je neznámy.
V príspevku neboli odcitované § 49, § 51 ,§ 53 v úplnom znení,  a preto doporučujem v prípade nejasností, ako aj iných otázok súvisiacich s vyššie uvedeným zákonom, sa obrátiť na oddelenie verejného poriadku v stránkových, ale aj v nestránkových hodinách v sídle Miestneho úradu Bratislava Nové Mesto.

S úctou

Ing. Ivan Svetlovský
vedúci oddelenia
e-mail: ivan.svetlovsky@banm.sk                          
tel.: 02/44 250620
      


Vytvorené: 29.03.2012 08:41, Borčin Ján