Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Informácie o chove psov

O podmienkach a podrobnostiach držania psov:
Vážení milí občania Mestskej časti Bratislava Nové Mesto, dovoľujem si k Vám opäť prehovoriť k téme, ktorá vás ako občanov zaujíma a ktorá je často prezentovaná v médiach ako aj na verejnosti. Jedná sa o podmienky a podrobnosti  držania psov na území mestskej časti Bratislava Nové Mesto, ktoré upravuje Všeobecne záväzné nariadenie  /ďalej len VZN/mestskej časti Bratislava Nové Mesto č. 3/2010 zo dňa 22.6.2010, ktoré upravuje podmienky vedenia evidencie psov, vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a kde je vstup psa zakázaný a podrobnosti súvisiace so znečisťovaním verejných priestranstiev.
Evidencia psa je obsiahnutá v § 3 tohto VZN č. 3/2010, ktorý uvádza, že každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území mestskej časti podlieha evidencii psov, tohto je majiteľ psa povinný prihlásiť v lehote 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete.
V odseku 4 tohto paragrafu sa uvádza, že každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočností alebo údaja oznámiť mestskej časti.
V § 4 tohto VZN sa vymedzujú miesta, kde sa zakazuje voľný pohyb psa, teda na miestach, ktoré sú označené nápisom "Voľný pohyb psa zakázaný!", sú to najmä frekventované chodníky, verejné plochy, parky, plochy vnútro blokovej zelene, trhové miesta.
V § 5 tohto VZN sa vymedzujú miesta, kde sa zakazuje vstup so psom, teda na miesta, ktoré sú označené nápisom " Vstup so psom zakázaný!", sú to najmä detské ihriská a pieskoviská, areály školských a predškolských zariadení. areály športovísk a štadióny prístupné verejnosti, areály zdravotníckych zariadení, kúpaliská, areál Kuchajdy.
V § 7 tohto VZN sa vymedzujú povinnosti pri zabezpečení čistoty verejných priestranstiev, teda držiteľ resp. ten kto za psa zodpovedá je povinný bezodkladne odstrániť a uložiť tuhé výkaly psa, na miestach, kde nie je voľný pohyb psa zakázaný, do nádob na psie exkrementy, pokiaľ sa tam nachádzajú, na ostatných miestach do nádob na komunálny odpad prostredníctvom vhodnej pomôcky.
K napísaniu môjmu krátkemu príhovoru a dovolenia si odcitovať niektoré paragrafy Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava Nové Mesto č. 3/2010, boli v poslednej dobe sa množiace sťažnosti obyvateľov mestskej časti Bratislava Nové Mesto, časté nerešpektovanie vyššie citovaných ustanovení VZN č. 3/2010 držiteľmi resp. osobami kto za psa pri vôdzke psa na verejnosti zodpovedá.
V príspevku neboli odcitované § 3,4,5,7 v úplnom znení, ako ani ostatné paragrafy VZN č. 3/2010, týkajúce sa ďalších povinností držiteľa psa, ako aj sankcií za nedodržiavanie tohto nariadenia.
Cieľom bolo, aspoň z časti priblížiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava Nové Mesto č. 3/2010, aké sú minimálne povinnosti držiteľov psov.
V prípade nejasností, ako aj iných otázok súvisiacich s vyššie uvedeným VZN doporučujem sa obrátiť na oddelenie verejného poriadku v stránkových, ale aj v nestránkových hodinách v sídle Miestneho úradu Bratislava Nové Mesto.
 


Vytvorené: 29.03.2012 08:38, Borčin Ján