Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Informácia o poplatkoch v materských a základných školách počas mimoriadnej situácie

Informácia o poplatkoch v materských a základných školách počas mimoriadnej situácie
08.04.2020 - Vážení rodičia, v čase mimoriadnej situácie zapríčinenej pandémiou koronavírusu COVID-19, a s tým súvisiaceho prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach, si Vás dovoľujem informovať o poplatkoch v našich materských a základných školách:

MATERSKÁ ŠKOLA
Rodičom, ktorí za mesiac marec uhradili poplatok za materskú školu, bude pri vyúčtovaní vrátená pomerná časť určeného príspevku za dni, keď materská škola prestala fungovať. Za mesiac apríl poplatok za materskú školu nemusíte uhrádzať.

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
Rodičom, ktorí platia poplatok za stravovanie detí, bude za mesiac marec pri vyúčtovaní (na konci školského roka) vrátená nevyčerpaná čiastka. Uhradený režijný príspevok za mesiac marec je nevratný. Od apríla až do skončenia mimoriadnej situácie, samozrejme, za stravovanie neplatíte. Poplatok za režijné náklady vo výške 5 eur nemusíte uhrádzať.

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
Poplatok za mesiac marec je v zmysle zákona nevratný. Od apríla až do skončenia mimoriadnej situácie poplatok nemusíte uhrádzať.

V prípade, že ste niektorý poplatok uhradili vopred za dlhšie obdobie, napríklad za celý školský rok/polrok, bude Vám príslušná suma neskôr vrátená.

Vážení rodičia,
dnes je viac než kedykoľvek predtým dôležitá vzájomná pomoc a solidarita. Aby sme mohli spoločne zvládnuť toto náročné obdobie, obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc a spoluprácu. Ak Vám to Vaša finančná situácia umožňuje, pokračujte, prosím, v platení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ (tzv. „školné“) podľa stanovenej výšky vo Vašej škôlke (/data/files/13250_vzn-2019-05--o-vyske-prispevku-rodicov-ms-skd-a-sj.pdf), na čiastočnú úhradu školského klubu detí v ZŠ a režijných nákladov na školskú jedáleň. Ak Vám Vaša súčasná situácia neumožňuje prispievať celou sumou, budeme Vám povďační za úhradu aspoň časti poplatkov a ich ponechanie materskej či základnej škole ako dar.
Na jednej strane si uvedomujeme, že deti v súčasnosti nenavštevujú svoju materskú školu, školský klub, ani sa nestravujú v školskej jedálni, preto nechceme od Vás vyberať poplatky. Na druhej strane však nechceme stratiť naše pani učiteľky, pani vychovávateľky, pani upratovačky a pani kuchárky. Preto si dovoľujeme obrátiť sa na Vás s prosbou pomôcť nám prekonať toto ťažké obdobie.

ĎAKUJEME za pochopenie a pomoc!


Vytvorené: 08.04.2020 13:47, Borčin Ján