Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Hľadáme priestor pre novú škôlku. Verejná výzva pre vlastníkov nehnuteľností

Hľadáme priestor pre novú škôlku. Verejná výzva pre vlastníkov nehnuteľností
16.12.2021 - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 83291 Bratislava sa obracia na vlastníkov nehnuteľností – pozemkov, nebytových priestorov, prípadne rodinných domov, z radov fyzických a právnických osôb, či štátu, s cieľom získať do dlhoročného nájmu také priestory, kde by bolo možné umiestniť priestory novej materskej školy, najmä v lokalite Kramáre a Koliba. Cieľom mestskej časti je uspokojenie vysokého dopytu rodičov z Nového Mesta o umiestnenie svojich detí do materskej školy, ktorá bude prevádzkovaná mestskou časťou. Mestská časť by s vybraným vlastníkom nebytového priestoru, prípadne rodinného domu uzavrela dlhoročnú nájomnú zmluvu, zabezpečila jeho prispôsobenie potrebám materskej školy v zmysle platných právnych predpisov a riadne si plnila povinnosti nájomcu v prospech detí a rodičov z Nového Mesta.

Čo hľadáme
Pozemky, nebytové priestory, prípadne rodinný dom, kde by bolo možné umiestniť triedy materských škôl, ktoré by mestská časť na vlastné náklady zrekonštruovala a prevádzkovala v nich novú materskú školu po dobu minimálne 20 rokov.

V akej lokalite hľadáme priestory
V celej mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, prioritne lokalita Kramáre a Koliba.

Alternatívne riešenie
Do úvahy okrem nájmu prichádza aj ponuka na odkúpenie nebytových priestorov, alebo ponuka na odpredaj vhodného pozemku, prípadne rodinného domu (kde je možné umiestniť novú budovu materskej školy), pričom konkrétne riešenie bude prijaté na úrovni miestneho zastupiteľstva.

Aký je termín na zasielanie ponúk od vlastníkov
Ponuky môžu záujemcovia zasielať ihneď zaslaním na email: starosta@banm.sk, prípadne si môžu dohodnúť osobné stretnutie na sekretariáte starostu (02/ 49 253 422), prípadne na sekretariáte prednostu (02/49 253 223, 02/44 258 420). V ponuke prosíme uviesť čo najviac konkrétností ohľadom nehnuteľnosti (číslo listu vlastníctva, súčasné využívanie a pod.)

S úctou Mgr. Rudolf Kusý, starosta


Vytvorené: 16.12.2021 09:03, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore