Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

február 2011


Komisia finančná, pre správu a nakladanie s majetkom mestskej časti

Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby

Komisia sociálnych vecí a bývaniaVytvorené: 18.04.2011 18:02,