Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

EKO-podnik VPS vyhlasuje súťaž na prenájom pozemku na Račianskej ulici

EKO-podnik VPS vyhlasuje súťaž na prenájom pozemku na Račianskej ulici
23.04.2018 -

EKO – podnik verejnoprospešných služieb

príspevková organizácia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

v y h l a s u j e

Obchodnú verejnú súťaž na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku parc. registra “C“ č. 11488 o výmere 3080 m2, nachádzajúceho sa v k.ú. Nové Mesto na Račianskej ulici, zapísanom na LV č. 2382.

Účel nájmu a súťažné podmienky: www.banm.sk/data/att/10037.pdf

Nájomné: Minimálna požadovaná výška 36 000 € / ročne za predmet nájmu (a viac, a to podľa najvyššieho návrhu zo strany navrhovateľov) vyplatená na 20 rokov doby nájmu vopred v celosti, t.j. v minimálnej výške 720 000 € (a viac) za obdobie 20 rokov.

Doba nájmu: Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú s možnosťou výpovede bez udania dôvodu ktoroukoľvek zo zmluvných strán po uplynutí doby nájmu 20 rokov.

Kontaktné osoby: právna časť (Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková – tel. 02/49 253 133, e-mail: marianna.moravcova@banm.sk, Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Junácka ul. 1, Bratislava, oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov, č. dverí 313), technická časť (Ing. Ivana Chrenková – tel. 0903 455 907, e-mail: ekozelen@ekovps.sk, EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Račianska ul. 28, Bratislava)

Súťažný návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na adresu EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava v termíne do 15. 7. 2018 do 12.00 hod. v zalepenej obálke s výrazným označením  „OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – pozemok parc. č. 11488 - NEOTVÁRAŤ!“

 Vytvorené: 23.04.2018 11:29, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore