Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Dokumenty

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2007-2013
bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva č. 11/08 dňa 10. júna 2008
Prezentácia PHaSR Nové Mesto
Vytvorené: 19.02.2010 09:25, Náglová Monika