Od: skolstvo@banm.sk
Odoslané: 4. februára 2015 14:38
Komu: organizacne@banm.sk
Predmet: poslanci do miestnej rady-rady ąkôl

Mestská  čas»  Bratislava - Nové Mesto

__________________________________________________________________________

 

Materiál  na  rokovanie

Miestneho  zastupiteµstva

dňa 17.2.2015

 

 

 

 

 

 

Doplnenia zástupcov  zriaďovateµa do  ąkolských  rád.

     

                                 

 

 

 

 

Predkladá :                                                                     Materiál  obsahuje :

Mgr. Rudolf  Kusý                                                        1. Návrh  uznesenia

starosta  MČ B-NM                                                       2. Dôvodovú  správu

                                                                                       3. Návrh správy          

                                                                                      

 

 

Spracoval :                                                                     Stanovisko  právnej  skupiny :

                                                                                       - nie  je  potreba  právneho  posúdenia

Mgr. Vladimír Novák                                                           

vedúci  oddelenia  ąkolstva                                                          

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            február  2015

 

 

                                                                                          

 

N á v r h     u z n e s e n i a

 

 

            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Miestne  zastupiteµstvo

 

s ch v a µ u j e

 

 

 

 

Doplnenie  zástupcov  zriaďovateµa  do  ąkolských  rád

 

 

 

 

 

 

- bez pripomienok

- s pripomienkami

 

 

 


                                  

 

 

 

 

 

Dôvodová  správa

 

 

 

         Na  základe  §25  ods.5  zákona    NR SR  596/2003  Z.z., predkladáme  na  schválenie  zástupcov  zriaďovateµa  do  ąkolských  rád  na  Z©sM© Cádrova, Česká, Jeséniova, Odborárska, Riazanská,  Sibírska, Za kasárňou a  Z©  Kalinčiakova. Materiál obsahuje  zoznam navrhovaných zástupcov  zriaďovateµa do ąkolských  rád hore  uvedených  ąkôl  v mestskej  časti  Bratislava- Nové  Mesto .

           Miestna  rada  na  svojom  zasadnutí  dňa  3.2.2015  prerokovala  uvedený  materiál  a odporúča  na  schválenie  miestnemu  zastupiteµstvu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zoznam  zástupcov  ąkolských  rád v ąkolách MČ  Bratislava - Nové Mesto

 

 

©kola 

Riaditeµ  ąkoly

Zástupcovia  MČ BA-NM v rade  ąkoly

1.

Z©sM© Cádrova 23

PaedDr. Miroslava  Komorníková

        Peter  Ágoston

 

 

 

Mgr. Edita  Pfundtner

 

 

 

Ing. arch Otto Novitzký

 

 

 

Ing.Andrea Vítková

2.

Z©sM© Česká 10

Mgr.Iveta  Kopásková

Mgr.Marek  Norovský

 

 

 

Mgr.Dan  Sládek

 

 

 

MUDr.Pavol  Dubček

 

 

 

Ing. Andrea  Vítková

3.

Z©sM© Jeséniova 54

Ing.Zuzana  Salíniová

Mgr. Edita Pfundtner

 

 

 

       Peter  Ágoston

 

 

 

Mgr.Martin Vlačiky  PhD.

 

 

 

Ing. Andrea  Vítková

4.

Z© Kalinčiakova 12

       Duąan  Noga

Mgr.Vladimír  Mikuą

 

 

 

       Peter  Ágoston

 

 

 

Ing.Zuzana  Rattajová

 

 

 

Ing. Andrea  Vítková

5.

Z©sM© Odborárska 2

Mgr.Ąubica  Daneková

Ing. Stanislav Winkler

 

 

 

JUDr. Richard Mikulec

 

 

 

Mgr.Duąan  Rafaj

 

 

 

Ing. Andrej  Árva

6.

Z©sM© Riazanská 75

Ing. Emília Poąvancová

Ing. Andrea Vítková

 

 

 

      Peter  Ágoston

 

 

 

Ing. Jozef Bielik

 

 

 

Ing.Katarína ©ebejová PhD.

7.

Z©sM© Sibírska 39

Mgr.Milena  Partelová

Ing.Pavol  Galamboą

 

 

 

Ing.Katarína Augustinič

 

 

 

Ing.Andrea Vítková

 

 

 

MUDr. Jozef  Dúbravický

8.

Z©sM© Za kasárňou 2

PaedDr.Milan  ©časný

Ing. Andrea  Vítková

 

 

 

      Peter  Ágoston

 

 

 

      Andrej  Balga,  MBA

 

 

 

Ing.Libor  Gaąpierik