Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Čo je nové v riešení Územného plánu zóny Horná Mlynská dolina

Čo je nové v riešení Územného plánu zóny Horná Mlynská dolina
07.10.2020 - Územie Hornej Mlynskej doliny predstavuje jednu z najnavštevovanejších rekreačných lokalít v Bratislave. Nielen medzi obyvateľmi hlavného mesta, ale aj priľahlých oblastí sa stáva čoraz populárnejšia. Zvyšujúci sa záujem však zároveň vytvára vyšší tlak na územie zo strany návštevníkov aj zo strany developerov.
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto sa preto aj z týchto dôvodov rozhodla pristúpiť k obstaraniu Územného plánu zóny (ďalej len ÚPN-Z) Horná Mlynská dolina v súlade so stavebným zákonom.
ÚPN-Z predstavuje jeden z nástrojov územného plánovania. Jeho úlohou je upraviť a komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využívanie určitého územia a vytvárať predpoklady pre súlad činností na ňom. Zámer obstarať ÚPN-Z Horná Mlynská dolina musí byť v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy a prehlbovať jeho znenie, aby dokázal usmerňovať vlastníkov nehnuteľností a potenciálnu investičnú činnosť.
Hlavným cieľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto je prostredníctvom obstarávaného ÚPN-Z stabilizovať a rozvíjať využitie územia Hornej Mlynskej doliny na rekreačné, športové a oddychové účely. Samozrejme, chceme pritom zachovať a rešpektovať jeho historickú a environmentálnu hodnotu mimoriadneho významu. V pripravovanom ÚPN-Z budú zohľadnené všetky špecifiká územia, ako aj dlhodobo neriešené a akútne problémy. Navrhnutá bude taká regulácia, ktorá zabezpečí harmonický vzťah prírodného a urbanizovaného prostredia.
Riešené územie má výmeru 102 hektárov. Zasahuje do urbanistických obvodov Hrubý Drieňovec a Kamzík, charakterizovaných ako „lesné plochy“. Zahŕňa rekreačný priestor Horná Mlynská dolina (údolie rieky Vydrice od Červeného mosta po bývalé Štátne sanatórium) a rekreačný priestor Kamzík s televíznou vežou, ktoré sú vzájomne prepojené lanovkou. Dôležitou súčasťou územného plánu zóny bude riešenie dopravy, možností parkovania, cyklotrás a pohybu chodcov.
Naša mestská časť spustila proces obstarávania tohto ÚPN-Z v závere roku 2016. Zabezpečila spracovanie potrebných prieskumov a rozborov a v súlade s ich výsledkami pristúpila k spracovaniu návrhu zadania. To má stanoviť hlavné ciele a požiadavky, ktoré treba riešiť v ÚPN-Z. Návrh zadania bol verejne prerokovaný s orgánmi územného plánovania, príslušnými orgánmi štátnej správy, samosprávy, so správcami verejného dopravného a verejného technického vybavenia, ako aj fyzickými a právnickými osobami a verejnosťou. Mestská časť následne zabezpečila úpravu návrhu zadania na základe doručených pripomienok. V súčasnosti posudzuje upravený návrh zadania odbor výstavby a bytovej politiky Okresného úradu Bratislava, či je jeho obsah v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy a či je postup jeho obstarania a prerokovania v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
V súvislosti s pripravovaným ÚPN-Z Horná Mlynská dolina iniciovala mestská časť vyhlásenie stavebnej uzávery na spomínanom území. Dôvodom je zvýšený tlak na zintenzívnenie výstavby prostredníctvom prebiehajúcich aj nových investičných zámerov. Dá sa totiž predpokladať, že bez stanovenia podrobnej regulácie by plánované zámery mohli sťažiť, prípadne znemožniť budúce využívanie územia a jeho organizáciu podľa pripravovaného územného plánu zóny.
Všetky ÚPN-Z v pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sú zverejnené prostredníctvom geografického informačného systému (https://www.banm.sk/mapovy-portal-bratislava-nove-mesto/).

Peter Lukáč

Článok vyšiel v októbrovom vydaní Hlasu Nového Mesta, jeho elektronickú verziu nájdete tu: https://www.banm.sk/data/att/13291.pdf.


Vytvorené: 07.10.2020 11:21, Borčin Ján