Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Čo dnes dýcham? Informácie o kvalite vzduchu

Čo dnes dýcham? Informácie o kvalite vzduchu
11.01.2021 - Chcete vedieť, akú kvalitu má vzduch, ktorý práve dýchate? Ministerstvo životného prostredia v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a Slovenským hydrometeorologickým ústavom spustili webovú aplikáciu dnesdycham.sk, kde sa dozviete všetky podstatné informácie o kvalite ovzdušia, ako aj o akuálnom množstve smogu kdekoľvek na Slovensku.
Na území Nového Mesta sú dve monitorovacie stanice, ktoré nepretržite merajú množstvo vybraných znečisťujúcich látok vo vzduchu. Stanice sú súčasťou siete Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia.
Monitorovacia stanica Bratislava Jeséniova
Monitorovacia stanica Bratislava Trnavské mýto
Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré čelia problémom s kvalitou ovzdušia, čo má výrazne negatívny vplyv na zdravie ľudí a životné prostredie. Napriek niektorým zlepšeniam dosiahnutým v posledných rokoch je situácia stále neuspokojivá. Vzduch, ktorý dýchame, ovplyvňujú tri hlavné faktory:
  • Emisie (znečisťujúce látky), vypúšťané do ovzdušia z priemyslu, domácností, dopravy a pododbne.
  • Rozptylové podmienky, ktoré určujú meteorologické prvky (vietor, inverzia...) a orografické prvky (kotlina, nížina...).
  • Príspevok diaľkového znečisťovania ovzdušia – prenos znečisťujúcich látok vypustených na inom mieste, ako je miesto, kde dochádza k znečisteniu.
Na kvalitu ovzdušia negatívne vplýva najmä prekračovanie koncentrácií prachových častíc, benzo(a)pyrénu, oxidu dusičitého, prízemného ozónu a podobne. Hlavnými zdrojmi znečisťovania ovzdušia sú kúrenie so spaľovaním tuhých palív v domácnostiach, doprava, priemysel a energetika. Na Slovensku vykonáva monitoring Slovenský hydrometeorologický ústav.


Vytvorené: 11.01.2021 15:24, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore