Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Číslo: Star - 994/2009

Číslo : Star – 994/2009
V Bratislave dňa 20. 4. 2009

Oznámenie o začatí správneho konania podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody

Žiadateľ Bratislavská teplárenská, a. s., Bajkalská ul. 21/A, Bratislava, požiadal
podaním zo dňa 25. 3. 2009 v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov o vydanie súhlasu na výrub stromov rastúcich na Rožňavskej
ul., parc. č. 15111/2 v kat. ú. Nové Mesto. Ako dôvod nutnosti výrubu drevín žiadateľ
uviedol pripravovanú stavbu ,,Rekonštrukcia a oprava HV Južná vetva v úseku OŠ 45 – L 39
Rožňavská ul.“. Výrub sa dotkne 3 ks drevín. Pozemok, na ktorom dreviny rastú, je vo
vlastníctve spoločnosti LK-SL spol. s r. o. Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie.
V súvislosti s podaním zároveň mestská časť nariaďuje ústne konanie spojené
s miestnym zisťovaním za účelom posúdenia a prerokovania žiadosti na deň
30. 4. 2009 o 10.00 hod. (štvrtok) so zrazom účastníkov konania pri bývalom objekte IKEA
na Rožňavskej v Bratislave.
Účastníci konania a zúčastnené osoby môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie
na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave,
č. dverí 506, 5. poschodie a námietky a pripomienky môžu podať osobne na tunajšom úrade,
písomne alebo pri konaní.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Oznámenie sa doručuje :
A/ Žiadateľovi :
1.Bratislavská teplárenská, a. s., Bajkalská ul. 21/A, 812 22 Bratislava 1
2. LK-SL, spol. s r. o., Kapitulská ul. 15, 811 01 Bratislava 1
Zúčastnenej osobe :
3. Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Godfrova ul. 3/b, 811 06 Bratislava 1
B/ Na vedomie :
4. Miestny úrad MČ Bratislava – Nové Mesto, odd. vnútornej správy – pre zverejnenie na internete

Co. : pán starosta, ÚPŽP – a/a
Vybavuje : Mgr. Kmeťková Tel. 49 253 221


Vytvorené: 14.04.2014 14:42, webman
Hore
Hore
Hore