Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Číslo: Star - 928/2008

Číslo : Star – 928/2008
V Bratislave dňa 11. 4. 2008

Oznámenie o začatí konania podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Žiadateľ Marián Braun, Rajská ul. 6, Bratislava požiadal podaním zo dňa 9. 4. 2008 v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o vydanie súhlasu na výrub 2 ks listnatých stromov s obvodmi kmeňov 58 cm a 62 cm rastúcich na pozemku v lokalite Ďumbierska – Pražská ul., parcela č. 5522/3 v k. ú. Vinohrady. Ako dôvod nutnosti výrubu drevín žiadateľ uviedol realizáciu stavby a poškodzovanie schodiska. Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie. V súvislosti s podaním zároveň mestská časť nariaďuje ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním za účelom posúdenia a prerokovania žiadosti na deň 29. 4. 2008 o 13.30 hod. (utorok) so zrazom účastníkov konania pred pozemkom dotknutým výrubom v lokalite Ďumbierska – Pražská ul. v Bratislave. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave, č. dverí 506, 5. poschodie a svoje námietky, návrhy a pripomienky môžu uplatniť pri ústnom konaní. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Oznámenie sa doručuje :
•1. Marián Braun, Rajská ul. 6, 811 08 Bratislava 1
•2. Štefánia Braunová, Rajská ul. 6, 811 08 Bratislava 1

Na vedomie :
•3. Miestny úrad MČ Bratislava – Nové Mesto - odd. vnútornej správy – pre zverejnenie na internete

K účasti sa pozýva :
•4. Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava 1 – platí len ak písomne oznámia účasť na konaní
•5. Bratislavské regionápne ochranárske združenie, Šancová 96, 831 04 Bratislava 3 - platí len ak písomne oznámia účasť na konaní

Co. : pán starosta, ÚPŽP – a/a
Vybavuje : Kmeťková tel. 49 253 221
Vytvorené: 11.04.2014 13:42, webman
Hore
Hore
Hore