Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Číslo: Star - 91/2008

Číslo : Star – 91/2008
V Bratislave dňa 14. 1. 2008

Oznámenie o začatí konania podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Žiadateľ spoločnosť JOLLY JOKER a. s., Pod Klepáčom č. 5, Bratislava, v zastúpení spoločnosťou ARMATRADE GRP s. r. o., Súľovská ul. 38, Bratislava, podaním zo dňa 7. 1. 2008 v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov požiadal o vydanie súhlasu na výrub 4 ks listnatých stromov rastúcich na pozemku žiadateľa na Magurskej ul., parc. č. 5750/20 v k. ú. Vinohrady z dôvodu pripravovanej stavby ,,POLYFUNKČNÝ OBJEKT JOLLY – JOKER, Bratislava – Kramáre, Magurská ul.“ Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie. V súvislosti s podaním zároveň mestská časť nariaďuje ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním za účelom posúdenia a prerokovania žiadosti na deň 5. 2. 2008 o 10. 00 hod. (utorok) so zrazom účastníkov konania na rohu Magurskej a Stromovej ulice v Bratislave. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave, č. dverí 506, 5. poschodie a svoje námietky, návrhy a pripomienky môžu uplatniť pri ústnom konaní. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Oznámenie sa doručuje :
•1. JOLLY JOKER a. s., Pod Klepáčom č. 5, 833 72 Bratislava 37
•2. ARMATRADE GRP, s. r. o., Ing. Martin Marec, Velehradská ul. 28, 821 08 Bratislava 2

Na vedomie :
•3. Miestny úrad MČ Bratislava – Nové Mesto - odd. vnútornej správy – pre zverejnenie na internete
•4. Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Godrova ul. 3/b, 811 06 Bratislava 1
•5. Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Šancová ul. 96, 831 04 Bratislava 3

Co. : pán starosta, ÚPŽP – a/a
Vybavuje : Mgr. Kmeťková tel. 49 253 221
Vytvorené: 11.04.2014 13:19, webman
Hore
Hore
Hore