Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Číslo: Star - 90/2008

Číslo : Star – 90/2008
V Bratislave dňa 14. 1. 2008

Oznámenie o začatí konania podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Žiadateľ spoločnosť 1. Brečtanová, s. r. o., Hviezdoslavovo nám. 13, Bratislava, v zastúpení spoločnosťou MADING s. r. o., Blumentálska ul. 19, Bratislava, podaním zo dňa 11. 1. 2008 v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov požiadal o vydanie súhlasu na výrub 1 ks lipy malolistej s obvodom kmeňa 211 cm rastúcej na pozemku žiadateľa na Brečtanovej ul., parc. č. 18258/86 v k. ú. Vinohrady z dôvodu priameho ohrozenia stromu realizáciou stavby ,,24 b. j. BYTOVÉ DOMY BREČTANOVÁ, Bratislava – Koliba“ a z dôvodu kolízie jeho koreňovej sústavy a koruny s podzemnými a nadzemnými konštrukciami bytového domu A. Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie. V súvislosti s podaním zároveň mestská časť nariaďuje ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním za účelom posúdenia a prerokovania žiadosti na deň 31. 1. 2008 o 10. 00 hod. (štvrtok) so zrazom účastníkov konania vedľa objektu trafostanice na rohu Brečtanovej a Jedenástej ulice v Bratislave. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave, č. dverí 506, 5. poschodie a svoje námietky, návrhy a pripomienky môžu uplatniť pri ústnom konaní. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Oznámenie sa doručuje :
•1. Brečtanová, s. r. o., Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava 1
•2. MADING s. r. o., Blumentálska ul. 19, 811 07 Bratislava 1

Na vedomie :
•3. Miestny úrad MČ Bratislava – Nové Mesto - odd. vnútornej správy – pre zverejnenie na internete
•4. Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Godrova ul. 3/b, 811 06 Bratislava 1
•5. Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Šancová ul. 96, 831 04 Bratislava 3

Co. : pán starosta, ÚPŽP – a/a
Vybavuje : Mgr. Kmeťková tel. 49 253 221Vytvorené: 11.04.2014 13:12, webman
Hore
Hore
Hore