Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Číslo: Star - 891/2008

Číslo : Star – 891/2008
V Bratislave dňa 11. 4. 2008

Oznámenie o začatí konania podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Žiadateľ JUDr. Vojtech Agner – správca konkurznej podstaty úpadcu ŠTÚDIO KOLIBA a.s., so sídlom Brečtanová ul. č. 1, Bratislava, požiadal podaním zo dňa 2. 4. 2008 v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o vydanie súhlasu na výrub 22 ks drevín s obvodmi kmeňov nad 40 cm rastúcich na pozemku na Brečtanovej ul. (areál ŠTÚDIÍ KOLIBA), parcely č. 19243/55, 19243/39, 19243/31 v k. ú. Vinohrady. Ako nutnosť výrubu drevín žiadateľ uviedol zlý zdravotný stav drevín a ohrozovanie zdravia, životov a majetku drevinami. Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie. V súvislosti s podaním zároveň mestská časť nariaďuje ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním za účelom posúdenia a prerokovania žiadosti na deň 24. 4. 2008 o 10.00 hod. (štvrtok) so zrazom účastníkov konania pred areálom žiadateľa na Brečtanovej ul. v Bratislave. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave, č. dverí 506, 5. poschodie a svoje námietky, návrhy a pripomienky môžu uplatniť pri ústnom konaní. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Oznámenie sa doručuje :
•1. JUDr. Vojtech Agner – správca konkurznej podstaty úpadcu ŠTÚDIO KLOBA a. s., Brečtanová ul. 1, 831 01 Bratislava 37

Na vedomie :
•2. Miestny úrad MČ Bratislava – Nové Mesto - odd. vnútornej správy – pre zverejnenie na internete

K účasti sa pozýva :
•3. Štátna ochrana prírody SR, Regionálne centrum OPaK Bratislava, Mlynská dolina 1, 811 04 Bratislava 1
•4. Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava 1 – platí len ak písomne oznámia účasť na konaní
•5. Bratislavské regionápne ochranárske združenie, Šancová 96, 831 04 Bratislava 3 - platí len ak písomne oznámia účasť na konaní

Co. : pán starosta, ÚPŽP – a/a
Vybavuje : Kmeťková tel. 49 253 221
Vytvorené: 11.04.2014 13:43, webman
Hore
Hore
Hore