Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Číslo: Star - 890/2008

Číslo : Star – 890/2008
V Bratislave dňa 25. 4. 2008

Oznámenie o začatí konania podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Žiadateľ Krajský školský úrad, Teplická ul. 4., Bratislava, podaním zo dňa 3. 4. 2008 v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov požiadal o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín – pajaseňov žliazkatých rastúcich v areáli žiadateľa na Teplickej ul. 4, parcela č. 12142/3, 258 a 259 v k. ú. Nové Mesto. Ako dôvod nutnosti výrubu drevín žiadateľ uviedol poškodzovanie betónpvého obrubníka a oplotenia koreňmi predmetných stromov. Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie. V súvislosti s podaním zároveň mestská časť nariaďuje ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním za účelom posúdenia a prerokovania žiadosti na deň 15. 5. 2008 o 10.00 hod. (štvrtok) so zrazom účastníkov konania pred vstupom do areálu žiadateľa na Teplickej ul. 4 v Bratislave. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave, č. dverí 506, 5. poschodie a svoje námietky, návrhy a pripomienky môžu uplatniť pri ústnom konaní. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Oznámenie sa doručuje :
•1. Krajský školský úrad, Teplická ul. 4, 831 02 Bratislava 3

Na vedomie :
•2. Miestny úrad MČ Bratislava – Nové Mesto – odd. vnútornej správy – pre zverejnenie na internete

K účasti sa pozýva :
•3. Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Godrova ul. 3/b, 811 06 Bratislava 1 - platí len ak písomne oznámia účasť na konaní ako zúčastnená osoba
•4. Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Šancová ul. 96, 831 04 Bratislava 3 - platí len ak písomne oznámia účasť na konaní ako zúčastnená osoba

Co : starosta, ÚPŽP - a/a
Vybavuje : Kmeťková tel. 49 253 221
Vytvorené: 14.04.2014 09:39, webman
Hore
Hore
Hore