Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Číslo: Star - 847/2008

Číslo : Star – 847/2008
V Bratislave dňa 1. 4. 2008

Oznámenie o začatí konania podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Žiadateľ spoločnosť DOPRAVOPROJEKT, a. s., Kominárska ul. 2, 4, Bratislava požiadal podaním zo dňa 25. 3. 2008 v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o vydanie súhlasu na výrub 2 ks brestovcov západných a 1 ks orecha kráľovského rastúcich vo dvore Šancová – Račianska - Kominárska, parcela č. 114602/9 v k. ú. Nové Mesto. Ako nutnosť výrubu drevín žiadateľ uviedol, že stromy sú svojím koreňovým systémom zakliesnené medzi jestvujúce betónové konštrukcie základov garáží a podzemnej stavby na verejnom pozemku a poškodzujú objekty garáží žiadateľa. Pozemok, na ktorom stromy rastú je zverený Hlavným mestom SR Bratislavou do správy MČ Bratislava – Nové Mesto. Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie. V súvislosti s podaním zároveň mestská časť nariaďuje ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním za účelom posúdenia a prerokovania žiadosti na deň 15. 4. 2008 o 10.00 hod. (utorok) so zrazom účastníkov konania vo dvore Šancová – Račianska - Kominárska v Bratislave (pri asfaltovom ihrisku). Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave, č. dverí 506, 5. poschodie a svoje námietky, návrhy a pripomienky môžu uplatniť pri ústnom konaní. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Oznámenie sa doručuje :
•1. DOPRAVOPROJEKT, a. s., Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava 3
•2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
•3. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, sekretariát starostu, Tu

Na vedomie :
•4. Miestny úrad MČ Bratislava – Nové Mesto - odd. vnútornej správy – pre zverejnenie na internete

Co. : pán starosta, ÚPŽP – a/a
Vybavuje : Mgr. Kmeťková tel. 49 253 221
Vytvorené: 11.04.2014 13:40, webman
Hore
Hore
Hore