Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Číslo: Star - 809/2008

Číslo : Star – 809/2008
V Bratislave dňa 27. 3. 2008

Oznámenie o začatí konania podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Žiadatelia Andrea Geregová a Ing. Peter Gereg, bytom Riazanská ul. č. 9, Bratislava požiadali podaním zo dňa 26. 3. 2008 v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o vydanie súhlasu na výrub 1 ks ihličnatého stromu – smreka s obvodom kmeňa 90 cm rastúceho na pozemku na Riazanskej ul. č. 9, parcela č. 22574/2 v k. ú. Nové Mesto. Ako nutnosť výrubu smreka žiadatelia uviedli, že smrek má korene nad úrovňou pôdy, je nestabilný a ohrozuje majetok vlastníkov susedných záhrad. Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie. V súvislosti s podaním zároveň mestská časť nariaďuje ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním za účelom posúdenia a prerokovania žiadosti na deň 8. 4. 2008 o 14.00 hod. (utorok) so zrazom účastníkov konania pred pozemkom žiadateľov na Riazanskej ul. 9 v Bratislave. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave, č. dverí 506, 5. poschodie a svoje námietky, návrhy a pripomienky môžu uplatniť pri ústnom konaní. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Oznámenie sa doručuje :
1. Andrea Geregová, Riazanská ul. č. 9, 831 03 Bratislava 3
2. Ing. Peter Gereg, Riazanská ul. č. 9, 831 03 Bratislava 3

Na vedomie :
3. Miestny úrad MČ Bratislava – Nové Mesto - odd. vnútornej správy – pre zverejnenie na internete

Co. : pán starosta, ÚPŽP – a/a
Vybavuje : Mgr. Kmeťková tel. 49 253 221
Vytvorené: 11.04.2014 13:37, webman
Hore
Hore
Hore