Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Číslo: Star - 779/2008

Číslo : Star – 779/2008
V Bratislave dňa 26. 3. 2008

Oznámenie o začatí konania podľa § 47 ods. 3 a 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Junácka ul. 1, Bratislava na základe podania obyvateľov bytového domu na Kukučínovej ul. 40 v Bratislave zo dňa 10. 3. 2008 a na základe vykonanej spoločnej ohliadky dňa 20. 3. 2008 oznamuje začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks javorov s obvodmi kmeňov 58 cm a 68 cm rastúcich na verejnom pozemku vedľa bytových domov na Kukučínovej ul. 40 – 42 a ul. Čsl. parašutisov č. 3 - 9, parcela č. 11739/1 v k. ú. Nové Mesto v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Dôvodom nutnosti výrubu predmetných stromov je tienenie okien bytov v bytovom dome na Kukučínovej ul. 40, ohrozovanie bezpečnosti premávky na blízkej komunikácii a ohrozovanie inžinierskych sietí. Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie. Vzhľadom na to, že predmet konania a okolnosti sú mestskej časti dostatočne známe, zároveň upúšťa od ústneho konania a terénnej ohliadky.
Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave, č. dverí 506, 5. poschodie. Námietky a pripomienky je možné podať na tunajšom úrade do 7 dní od doručenia a vyvesenia tohto oznámenia. Na neskôr podané námietky sa neprihliadne. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Oznámenie sa doručuje :
1. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, sekretariát starostu , Tu
2. AMC - správa nehnuteľností s. r. o., Kvačalova ul. 15, 821 08 Bratislava 2 (prosím vyvesiť vo vchodoch bytového domu na Kukučínovej ul. 40 – 42)
3. EKO – podnik VPS, Divízia údržby zelene, Halašova ul. 20, 832 90 Bratislava 3

Na vedomie :
4. Barbora Speváková, Kukučínova ul. 40, 831 02 Bratislava 3
5. Zlatica Macháliková, Kukučínova ul. 42, 831 02 Bratislava 3 – gesčný poslanec
6. Miestny úrad MČ Bratislava – Nové Mesto, odd. vnútornej správy – pre zverejnenie na internete

Co. : pán starosta, ÚPŽP – a/a
Vybavuje : Mgr. Kmeťková tel. 49 253 221
Vytvorené: 11.04.2014 13:36, webman
Hore
Hore
Hore