Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Číslo: Star - 777/2008

Číslo : Star – 777/2008
V Bratislave dňa 16. 4. 2008

Oznámenie o začatí konania podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Žiadateľ spoločnosť Bratislavská teplárenská, a. s., Čulenova ul. 7, Bratislava požiadal podaním zo dňa 17. 3. 2008 v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o vydanie súhlasu na výrub 38 ks drevín rastúcich v areáli jazera Kuchajda., parcely č. 15120/1 a 15123/169 v k. ú. Nové Mesto. Ako dôvod nutnosti výrubu drevín žiadateľ uviedol pripravovanú stavbu ,,Rekonštrukcia a oprava HV severná vetva v úseku od bodu 60 Tomášikova po bod 86 V. Tegelhoffa.“ Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie. V súvislosti s podaním zároveň mestská časť nariaďuje miestne zisťovanie spojené s ústnym konaním na deň 13. 5. 2008 o 13.00 hod. (utorok) so zrazom účastníkov pred vstupom do areálu jazera Kuchajda z Vajnorskej ulice v Bratislave. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave, č. dverí 506, 5. poschodie a svoje námietky, návrhy a pripomienky môžu uplatniť pri ústnom konaní. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Oznámenie sa doručuje :
•1. Bratislavská teplárenská, a. s., Čulenova 7, 812 22 Bratislava 1
•2. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, sekretariát starostu, Tu
•3. EKO – podnik VPS – správca areálu, Halašova 20, 832 90 Bratislava 3

Na vedomie :
•4. Miestny úrad mč Bratislava – Nové Mesto, odd. vnútornej správy – pre zverejnenie na internete

K účasti sa pozývajú :
•5. ŠOP SR, Regionálne centrum ochrany prírody Bratislava, Mlynská dolina 1, 811 04 Bratislava 1
•6. Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava 1 (platí len ak písomne ohlásia svoju účasť na konaní ako zúčastnená osoba)
•7. Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Šancová ul. 96, 831 04 Bratislava 3 - (platí len ak písomne ohlásia svoju účasť na konaní ako zúčastnená osoba)

Co : starosta, ÚPŽP - a/a
Vybavuje : Mgr. Kmeťková tel. 49 253 221
Vytvorené: 14.04.2014 09:38, webman
Hore
Hore
Hore