Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Číslo: Star - 737/2009


Číslo : Star – 737/2009
V Bratislave dňa 16. 3. 2009

Oznámenie o začatí správneho konania podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody

Žiadateľ IHRISKO – Občianske združenie, Rustaveliho ul. 13, Bratislava, požiadal
podaním zo dňa 5. 3. 2009 v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov o vydanie súhlasu na výrub 7 ks stromov – 2 ks pagaštanov
konských, 1 ks lipy malolistej, 1 ks orecha kráľovského, 2 ks pajaseňov žliazkatých a 1 ks
javora mliečneho rastúcich na pozemku parc. č. 12612/8 v kat. ú. Nové Mesto na Halašovej
ul. Ako dôvod nutnosti výrubu drevín žiadateľ uviedol pripravovanú prestavbu areálu na
materské centrum a výstavbu tenisového kurtu. Pozemok, na ktorom dreviny rastú, je vo
vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, a je v nájme žiadateľa. Uvedeným dňom bolo
začaté správne konanie.
V súvislosti s podaním zároveň mestská časť nariaďuje ústne konanie spojené
s miestnym zisťovaním za účelom posúdenia a prerokovania žiadosti na deň
31. 3. 2009 o 9.00 hod. (štvrtok) so zrazom účastníkov konania pred objektom Špeciálnej
základnej školy na Hálkovej ul. č. 54 v Bratislave.
Účastníci konania a zúčastnené osoby môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie
na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave,
č. dverí 506, 5. poschodie a námietky a pripomienky môžu podať osobne na tunajšom úrade,
písomne alebo pri konaní.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Oznámenie sa doručuje :
A/ Žiadateľovi :
1. IHRISKO – Občianske združenie, Rustaveliho ul. 13, 831 06 Bratislava 35
2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1
B/ Na vedomie :
3. Miestny úrad MČ Bratislava – Nové Mesto, odd. vnútornej správy – pre zverejnenie na internete
4. Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava 1 ( písomne ohlásia svoju účasť na konaní ako zúčastnená osoba)
5. Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Šancová ul. 96, 831 04 Bratislava 3 ( písomne ohlásia svoju účasť na konaní ako zúčastnená osoba)

Co. : pán starosta, ÚPŽP – a/a
Vybavuje : Mgr. Kmeťková Tel. 49 253 221


Vytvorené: 14.04.2014 14:38, webman
Hore
Hore
Hore