Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Číslo: Star - 677/2008

Číslo : Star – 677/2008
V Bratislave dňa 26. 3. 2008

Oznámenie o začatí konania podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Žiadateľ spoločnosť B.BRAUN AVITUM s. r. o., Handlovská ul. 19, Bratislava požiadal v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov podaním zo dňa 10. 3. 2008 o vydanie súhlasu na výrub 13 ks stromov a 4 ks kríkových skupín rastúcich na pozemku na Hlučínskej ul., parcela č. 11400/15 a 16 a 11422/1 v k. ú. Nové Mesto. Dôvodom nutnosti výrubu predmetných drevín je pripravovaná stavba ,,Ambulantné zdravotnícke zariadenie na Hlučínskej ulici“ Vlastníkom predmetného pozemku je žiadateľ. Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie. V súvislosti s podaním zároveň mestská časť nariaďuje ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním za účelom posúdenia a prerokovania žiadosti na deň 8. apríla. 2008 o 10.00 hod. (utorok) so zrazom účastníkov konania vo dvore na Hlučínskej ulici v Bratislave pri pozemku žiadateľa. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave, č. dverí 506, 5. poschodie a svoje námietky, návrhy a pripomienky môžu uplatniť pri ústnom konaní. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Oznámenie sa doručuje :
1. B.BRAUN AVITUM s. r. o., Handlovská ul. 19, 851 01 Bratislava 5

K účasti sa pozýva :
2. Štátna ochrana prírody SR, Regionálne centrum OPaK Bratislava, Mlynská dolina 1, 811 04 Bratislava 1

Na vedomie :
4. Miestny úrad MČ Bratislava – Nové Mesto, odd. vnútornej správy – pre zverejnenie na internete

Co. : pán starosta, ÚPŽP – a/a
Vybavuje : Mgr. Kmeťková tel. 49 253 221
Vytvorené: 11.04.2014 13:34, webman
Hore
Hore
Hore