Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Číslo: Star - 670/2008

Číslo : Star – 670/2008
V Bratislave dňa 12. 3. 2008

Oznámenie o začatí konania podľa § 47 ods. 3 a 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Žiadateľ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Sibírska ul. 69, Bratislava požiadal v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov podaním zo dňa 10. 3. 2008 o vydanie súhlasu na výrub 4 ks javorov s obvodmi kmeňov 46 cm, 10 + 8 cm, 25 + 32 + 25 cm a 30 cm rastúcich na pozemku na Sibírskej ul. 69, parcela č. 11758/5 v k. ú. Nové Mesto. Dôvodom žiadosti o vydanie súhlasu na výrub predmetných stromov je ich zlý zdravotný stav a ohrozovanie zdravia a životov ľudí. Vlastníkom predmetného pozemku je Bratislavský samosprávny kraj. Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie. V súvislosti s podaním zároveň mestská časť nariaďuje ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním za účelom posúdenia a prerokovania žiadosti na deň 27. 3. 2008 o 10.00 hod. (štvrtok) so zrazom účastníkov konania pred vstupom do areálu domova na Sibírskej ul. 69 v Bratislave. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave, č. dverí 506, 5. poschodie a svoje námietky, návrhy a pripomienky môžu uplatniť pri ústnom konaní. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Oznámenie sa doručuje :
1. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Sibírska ul. 69, 831 02 Bratislava 3
2. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská ul. 16, 820 05 Bratislava 2

Na vedomie :
3. Miestny úrad MČ Bratislava – Nové Mesto, odd. vnútornej správy – pre zverejnenie na internete

Co. : pán starosta, ÚPŽP – a/a
Vybavuje : Mgr. Kmeťková tel. 49 253 221
Vytvorené: 11.04.2014 13:32, webman
Hore
Hore
Hore